โครงการ BA Brand Ambassador 2023 (เสรี)

วันที่เริ่มต้น 22/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/12/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบแทนสังคมไม่น้อย และยังคงสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตัวแทนนักศึกษาแต่ละรุ่นได้สร้างผลงานและชื่อเสียงต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย ทั้งด้านวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ สร้างความภูมิใจให้แก่รุ่นน้องต่อมาได้อย่างดี เวทีการประกวด ดาว-เดือน ถือเป็นอีกเวทีที่ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แสดงศักยภาพ และเป็นตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ ในการสร้างชื่อเสียงในโอกาสต่อไป ครั้งนี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการประกวดในรูปแบบใหม่ โดยเน้นการใช้ศักยภาพด้านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการประกวด ตัวแทนจากสาขาต่าง ๆ นอกจากจะมีความโดดเด่นเรื่องบุคลิกภาพและหน้าตาแล้ว จำเป็นจะต้องมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอตัวแทนผู้เข้าประกวด รูปแบบออนไลน์ ซึ่งต้องใช้แพลตฟอร์ม หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการนำเสนอเพื่อให้ได้เข้าใจถึงจุดเด่นของคณะบริหารธุรกิจ ให้ออกสู่สายตาประชาชนต่อไปได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล