โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 11:00 วันที่สิ้นสุด 26/06/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6415123310   นางสาวจุฑามาศ   เกิดโต : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123311   นายจุลลเพชร   อุ่นเรือน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123316   นางสาวณัฐวรรณ   ฟักเจริญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123318   นายธนบดี   ดำนิล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123322   นางสาวเพ็ญนภา   มั่งปริก : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123328   นายภาณุวิชญ์   อูปทอง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123338   นายศุภกร   รุ่งสอาด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123339   นายษเมธ   เลิศปภศิลป์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123360   นายวาทิต   ฉัตรฐาปนา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
-ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน สาขาวิชาอนุรักษ์พลังงานทดแทน และสาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกคน ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจของระบบการเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น การประพฤติตนตามระเบียบของสังคม การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาของทั้ง 5 หลักสูตร ได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จากการประเมินระดับความพึงพอใจจะเห็นได้ว่ามีเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.1 ในขณะที่เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 37.9 ของทั้งหมด มีการประเมินนความพึงพอใจ ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม ด้านสถานที่จัด
กิจกรรม/ระยะเวลา และด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีคะแนนความพึงพอใจ โดยมีความพึงพอใจ
5 มากที่สุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย 1 ปรับปรุง
- โดยด้านกิจกรรม คะแนนความพึงพอใจ 5 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77 และ 4 มาก คิดเป็น
ร้อยละ 23
- โดยด้านสถานที่จัดกิจกรรม/ระยะเวลา คะแนนความพึงพอใจ 5 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39
คะแนนความพึงพอใจ 4 มาก คิดเป็นร้อยละ 57.5 และ คะแนนความพึงพอใจ ปานกลาง 3
คิดเป็นร้อยละ 3.0
- ด้านอาหารและเครื่องดื่ม คะแนนความพึงพอใจ 5 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.3 และ 4 มาก
คิดเป็นร้อยละ 29.7
จากการเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 4.60
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล