กิจกรรมจิตอาสา จัดตกแต่งขบวนเรือพระบก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน
-
วันที่เริ่มต้น 27/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/10/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด วัดปากน้ำละแม จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6507101310   นายบุญฤทธิ์   แก้วถนอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101314   นางสาวศศิธร   สัสดีเมือง : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507101316   นางสาวสุธางศุ์รัตน์   คงเย็น : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 6ชั่วโมง
6507104304   นางสาวจินดาพร   สละชั่ว : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 12ชั่วโมง
6507107010   นางสาวสุภาพร   หาการ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 20ชั่วโมง
6507107309   นายสรชัย   จอมเผือก : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6507108302   นายเฉลิมพงษ์   รุ่มจิตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108304   นายณัฐวุฒิ   หมื่นลาง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108309   นายนันทกานต์   ปัจฉิมมา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108313   นางสาวประกายทิพย์   เสียงเลิศ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6507108316   นางสาวสุปรียา   ชูพูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6507108319   นางสาวกนกพร   ลั่นคีรี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 20ชั่วโมง
6607101002   นายจิตรภาณุ   วิเชียรวงษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101301   นางสาวซานะ   สำลี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6607101303   นายนาราภัทร   โพชนุกูล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 12ชั่วโมง
6607101305   นางสาวพรนภา   ขำจิตร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 20ชั่วโมง
6607101306   นางสาวสุมลทิพย์   สุทธิรักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 12ชั่วโมง
6607101307   นายสุรศักดิ์   แย้มศรี : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101308   นายอดิเทพ   ทองพิทักษ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101309   นางสาวจันทปภา   เผือกพันธ์ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101310   นางสาวภัทรจาริน   ทนน้ำ : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607101314   นายพรมพิริยะ   เฟื่องเพชร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 6ชั่วโมง
6607103301   นายกิตติศักดิ์   ชามโสม : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 6ชั่วโมง
6607104008   นางสาวภัทราวดี   ชอบงาน : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607104009   นางสาวภิญญดา   โทคง : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607104011   นางสาวศศิภา   ดำคง : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607104013   นางสาวอาทิตยา   ฉิ้วล้อ : การท่องเที่ยวและบริการ 6ชั่วโมง
6607107305   นายสุภชัย   แก้วแดง : พืชศาสตร์ 6ชั่วโมง
6607108303   นายณัฐิวุฒิ   คงแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108306   นายภัทรศัย   วิมล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108308   นายศักดิภัทร   เสนีย์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108309   นางสาวศิริรักษ์   โพธิรัชต์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6607108310   นางสาวสุดารัตน์   รัตนรังษี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6607108311   นางสาวสุพิชฌาย์   อรุณรักษ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6607108312   นายอติวิชญ์   ศรีระพร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108313   นายภาสกร   แสงใส : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
6607108316   นางสาวสุชานาถ   พัฒน์ทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ ที่สังคมได้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินวิถีชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหา ร่วมทั้งใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นศักยภาพและทุนที่สำคัญยิ่งของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ที่ได้แสดงออกในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน ความเชื่อและอื่นๆอีกมาก ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นนั้น มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน เป็นประเพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวน ซึ่งมีมานานกว่า 100 ปี โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไปรับเสด็จจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางที่สะดวกในสมัยนั้นคือทางน้ำ จึงได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน ต่อมาจึงเกิดเป็นประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือยาวของจังหวัด และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ประชาชนได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่คู่บ้านเมือง และยังเป็นการปลูกฝังให้รู้รักถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งเป็นประเพณีที่ควรทำสืบต่อไป ซึ่งปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของการร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน จึงจัดโครงการ “อนุรักษ์สืบสานมรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน” เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยบูรณาการกิจกรรมกับการเรียนการสอน วิชา11303003 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม11303001 หลักการท่องเที่ยวและบริการ 11303023 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้นอกห้องเรียน สามารถทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นได้ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มน้ำ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประพฤติปฎิบัติตามวัฒนธรรมไทย รู้จักใช้และรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 39 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   39 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมในการช่วยกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2566
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล