โครงการ เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566 (ผู้รับผิดชอบ)

วันที่เริ่มต้น 10/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6406101393   นายภัคพล   แก้วประสิทธิ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101486   นางสาวมลทิชา   ใจเย็น : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101498   นายรัชชานนท์   ทุมแสง : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101518   นายวัชรพล   เปลี่ยนปลูกสัตย์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101523   นายวิชา   ปรีเดช : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101524   นางสาววิภาพรรณ   เสาร์ตุ้ย : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101525   นางสาววิภาวี   หมื่นหาวงศ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 30ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102463   นางสาวประกายดาว   เพ็ชรทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506102592   นายสิรวิชญ์   บุญเกษม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606101451   นางสาวปณิชา   กีเรียง : การจัดการ 30ชั่วโมง
6606101454   นางสาวปภาตา   ตันสถิตย์ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6606101458   นายปรัชญาพัฒน์   ชลมารค : การจัดการ 30ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6606101497   นางสาวมนสิชา   คำพุฒ : การจัดการ 30ชั่วโมง
6606102508   นายพสิษฐ์   มณีวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606102549   นายเมธาสิทธิ์   ปิ่นหิรัญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606102642   นางสาวเสาวลักษณ์   จันทร์ใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606102666   นายเอกตระกูล   สุวรรณมาศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606102695   นางสาวผกามาส   กันธะวงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606103493   นางสาวอินทิรา   ตะเวที : บัญชี 30ชั่วโมง
6606104305   นายกฤติน   พุทธรรมรงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606104320   นายคณาธิป   พละสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606104405   นางสาวเปรมฤดี   ชุ่มธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606104419   นางสาวพิชญา   บุญพุฒ : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606104468   นางสาวศศิกานต์   อยู่บุญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606104512   นางสาวปาริฉัตร   ลามคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606104519   นายภาณุวัฒน์   สาใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 30ชั่วโมง
6606105329   นางสาวชวัลรัชต์   วงษ์คำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606105348   นางสาวณิชาพร   อำภา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 30ชั่วโมง
6606105351   นางสาวทรรศน์มน   ลอวิลาร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 30ชั่วโมง
นักศึกษาเป็นเยาวชนที่สำคัญที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำในตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการรับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะ และมหาวิทยาลัย และไม่ว่าด้านการเรียน ด้านกิจกรรมหรือด้านต่าง ๆ ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้น เพื่อให้กิจกรรมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้จัดโครงการเสิรมสร้างทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล