โครงการ เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 10/11/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาเป็นเยาวชนที่สำคัญที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีการปลูกฝังทักษะความเป็นผู้นำในตัวนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้องและเป็นการรับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทางสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เป็นตำแหน่งที่สำคัญในการดำเนินการจัดกิจกรรมประสานงานกับนักศึกษา คณาจารย์ภายในคณะ และมหาวิทยาลัย และไม่ว่าด้านการเรียน ด้านกิจกรรมหรือด้านต่าง ๆ ที่ทางคณะได้จัดทำขึ้น เพื่อให้กิจกรรมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้จัดโครงการเสิรมสร้างทักษะความเป็นผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล