โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการทางการเงินสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 18/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/11/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สืบเนื่องจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ อดทนสู้งาน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรื่องวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน และความต้องการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยการเกษตรชั้นนำในระดับนานาชาติ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จึงมุ่งเน้นผลิตบุคคลที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสมรรถนะในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการที่ดี ที่สนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นได้ รวมไปถึงการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตได้ออกแบบหลักสูตรภายใต้ปรัชญา ความสำคัญ คือการเป็นนักปฏิบัติการทางสังคมและนักบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพสูงและมีบรรทัดฐานทางจริยธรรมอันแบบอย่าง โดยมีเป้าหมายนำเอาความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อไปพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเน้นหนักไปที่ชุมชนและท้องถิ่นของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน บนรากฐานของการเมืองแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชนและชุมชน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง (Deliberative Democracy) และความเข้มแข็งของภาคประชาชนในโดยเฉพาะในระดับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเมืองในระดับประเทศสังคมการเมืองที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการที่สมาชิกในสังคมมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ประกอบกับการมีกลไกของรัฐที่เอื้ออำนวยให้เกิดการส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าและกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทสังคมที่มีความซับซ้อน หลากหลาย และ ไม่หยุดนิ่ง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ออกแบบหลักสูตรและรายวิชาภายใต้ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในทางวิชาการ เพิ่มเติมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญแก่ศาสตร์ทางด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงเข้าใจระบบการเมืองการปกครอง กฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประกอบกับ มูลนิธิไทยเครดิต มีพันธกิจที่มุ่งส่งเสริมถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้านการเงิน แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน และการเป็นผู้ประกอบการ ที่ดีสู่ชุมชน พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานทางการศึกษา ที่จะสามารถยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มเด็กเยาวชน นักศึกษา ประชาชน และคนด้อยโอกาส ให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากไร้ กลับมามีวินัยทางด้านการเงิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การเป็นผู้ประกอบการ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล