โครงการสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : การทดสอบและเตรียมความพร้อมทักษะทางด้านพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรม)

วันที่เริ่มต้น 01/11/2566 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 01/11/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้อง 503 อาคารเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับ การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเพื่อนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการอันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตทำให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และสถานประกอบการก็จะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดปี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการสหกิจศึกษา เพื่อดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาอย่างมีกระบวนการ ตั้งแต่การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและความประพฤติตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมหัวข้อต่าง ๆ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานในองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินผลนักศึกษา จัดประชุมสัมมนาและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการออกไปปฏิบัติงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล