โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Smart Personality
-
วันที่เริ่มต้น 18/10/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 18/10/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Smart Personality เพราะบุคลิกภาพสำคัญ ในหัวข้อ 1.การพัฒนาบุคลิกภาพ การยืน การเดิน การนั่ง อย่างน่าเชื่อถือ 2.การแต่งหน้าและแต่งกายให้เหมาะสมกับอาชีพ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล