กิจกรรมอบรมการนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาสนันสนุนงบประมาณของชมรมอิสระ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่เริ่มต้น 18/10/2566 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 18/10/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมการนำเสนอโครงการให้กับชมรมอิสระ เพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนชมรมอิสระ อันประกอบด้วยกรรมการจากสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ซึ่งได้กำหนดให้มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการของชมรมอิสระที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การนักศึกษา เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการ ในวงเงิน 100,000บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากงบพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชมรมอิสระได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ชมรมอิสระได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของชมรม และอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน 3 ด้าน ได้แก่
1.ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
2.ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษานอกอห้องเรียนตามความสนใจของนักศึกษา
3.ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล