กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรณีร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต และ สุราก้าวหน้าจังหวัดชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 19/10/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 19/10/2566 เวลา 13:00
สถานที่จัด โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นายกสมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นกรณีร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต และ สุราก้าวหน้าจังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนักศึกษาสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คน 1.นายภาสกร แสงใส 2.นายภัทรศัย วิมล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล