อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างประสบการณ์การถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

วันที่เริ่มต้น 18/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/10/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพที่มีความทันสมัยมากขึ้น สนับสนุนการถ่ายภาพให้มีมุมมองที่แปลกใหม่อย่างเช่น อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่ให้ภาพในมิติของภาพมุมสูง Bird Eye view ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านนิเทศศาสตร์ให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้นอกจากหลักสูตรที่เปิดรายวิชาในการสอน สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ทักษะสมัยใหม่ เช่น การถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับนั้น หลักสูตรนิเทศศาสตร์บูรนาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอด้วยอากาศยานไร้คนขับ ให้กับนักศึกษาขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล