โครงการ "ทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2565"
-
วันที่เริ่มต้น 20/09/2566 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจหลักด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษา และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย และของชุมชน มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และของชุมชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรได้จัดหอพักไว้ให้บริการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ประกอบด้วย หอพักนักศึกษาชาย หอพักนักศึกษาหญิง รวมถึงอาคารศิริชัยพัฒนาซึ่งเป็นลานกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหอพัก ซึ่งในทุกๆ ปี งานหอพักนักศึกษากำหนดจัดกิจกรรมทำบุญหอพัก โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่พักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ และกิจกรรมพัฒนาหอพักเพื่อเตรียมความพร้อมหอพักให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   45 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล