โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่วิศวกรรม

วันที่เริ่มต้น 09/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตราสัญลักษณ์ประจำสาขาวิศวกรรมทําหน้าที่เป็นตัวแทนของสาขา เพื่อสื่อสารและสร้างภาพจํา สะท้อนคุณค่าที่เป็นหัวใจสําคัญของสาขาวิศวกรรม การส่งมอบตราสัญลักษณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสาขาวิศวกรรม ดังนั้น ชมรมวิศวกรรมแม่โจ้ จึงเห็นความสำคัญของพิธีการส่งมอบตราสัญลักษณ์ของสาขาวิชา เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิตใจและให้รุ่นน้องมีความภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่เรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล