โครงการนักแข่งโดรนภารกิจนักแข่ง
Drone mission racers
วันที่เริ่มต้น 16/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันที่กระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกของเทคโนโลยีและเข้าสู่ยุค Digital Economy อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ถูกนำมาใช้ประโยชน์หลายส่วน เช่น การทำเกษตร การสำรวจ การขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา ประหยัดการใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
การออกแบบ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นทักษะที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจและต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งด้านการออกแบบโครงสร้างของตัวเครื่อง การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานง่าย ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ผู้ใช้งานให้ความสนใจและมักจะเพิ่มเติมทักษะของตนเอง
ดังนั้น ชมรมโดรนวิศวกรรมแม่โจ้ จึงจัดโครงการนักแข่งโดรนภารกิจนักแข่ง ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายด้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล