โครงการพื้นฐานความรู้การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และทักษะการเชื่อม Argon

วันที่เริ่มต้น 17/09/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 17/09/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้งานในการออกแบบ เขียนแบบ ชิ้นงานต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมมากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบจะลดความยุ่งยากในการเขียนแบบบนกระดาษด้วยมือซึ่งเป็นงานที่ละเอียด ต้องใช้ทักษะและความสามารถ กินเวลานาน ทั้งนี้ คอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลทั้งในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติได้ตามความต้องการ ซึ่งการออกแบบจะสำเร็จได้ต้องอาศัยทักษะความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำหรับการออกแบบ ซึ่งในการอบรมพื้นฐานความรู้การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ จะช่วยให้การออกแบบชิ้นงานออกมามีคุณภาพและช่วยการใช้งานชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียเมื่อนำมาใช้งานจริง
นอกจากทักษะด้านการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้ว ทักษะการปฏิบัติงานจริงอย่างทักษะการเชื่อมชิ้นงาน เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะทักษะการเชื่อมด้วย Argon เป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ แนะนำเทคนิค เป็นอีกหนึ่งวิธีการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   65 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล