กีฬาผลิตสัมพันธ์_8 ต.ค.66

วันที่เริ่มต้น 08/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/10/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102424   นางสาวสุธีมนต์   ปาโมกข์ : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125316   นางสาวณัฐธิดา   อินต๊ะวัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501125317   นายณัฐวุฒิ   ว่องธัญกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6501126307   นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126310   นางสาวกัญญารัตน์   บุญมาเลิศ : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126334   นายจักรภัทร   มูลสิงห์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126345   นางสาวจีรนันท์   คงแก้ว : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126349   นางสาวจุรีพร   อาสานอก : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126363   นางสาวฐิติมา   เตจ๊ะ : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126372   นางสาวณัฐกาล   สิงสมบัติ : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126380   นางสาวณิชชา   แววไธสง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : ปฐพีศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : วิทยาการสมุนไพร 15ชั่วโมง
6501126432   นางสาวปฏิมา   แก้วพลอย : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 15ชั่วโมง
6501126451   นายพริสร   สีหล้า : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126462   นางสาวพีรพร   บุญโยธา : เกษตรศาสตร์ 15ชั่วโมง
6501126466   นางสาวไพรินทร์   แก้วบุญสม : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126513   นางสาววริศรา   พิเศษฤทธิ์ : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126517   นางสาววัชราภรณ์   ปิลอง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126520   นายวิชยา   สีงาม : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6501126536   นายศุภกิตติ์   เกลี้ยงไธสง : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : อารักขาพืช 15ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601102332   นางสาวชนิสรา   อายุยืน : พืชสวน (พืชผัก) 15ชั่วโมง
6601102333   นางสาวชลภัทร   ทองแถว : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
6601102385   นายนิติพงษ์   ศิริมงคล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
6601102407   นางสาวภณิชา   ใจเมธา : พืชสวน (ไม้ผล) 15ชั่วโมง
6601102428   นายวชิรวิชญ์   คำหลง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 15ชั่วโมง
6601125302   นายกิตติคุณ   ตากิ่มนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125306   นางสาวณัฐชญาภรณ์   ขวัญราช : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125312   นายนฤเศรษฐ์   วีระวัฒน์พงษ์ไพร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125313   นายนวพรรษ   เพิ่มมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125320   นายพิพัฒพงศ์   มูลตะกอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125323   นางสาววรณัฐธิดา   ลอยนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125324   นางสาววลัยลักษณ์   กาญจนรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125327   นายสุประดิษฐ์   วงศ์อยู่ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125328   นางสาวอัญชลิกา   สอาดไหว้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125330   นางสาวอาอีชะฮ์   ทองจำรูญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125331   นางสาวอุไรรัตน์   กล้าหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125332   นายกิตติพัฒน์   ยารังษี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125336   นายรัชานนท์   จงสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125338   นายวีรยุทธ   สุทธิรักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125341   นายอดิเทพ   จะตุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125342   นางสาวอติกานต์   ประจำเมือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125344   นายตฤณ   รวยพงษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601125345   นายศิริชัย   แจ้งเสมอ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 15ชั่วโมง
6601127021   นางสาวนัสฐริกา   สว่างแก้ว : พืชไร่ 15ชั่วโมง
6601127466   นายปฏิพัทธ์   ชิ้นรุ่งเรือง : เกษตรศาสตร์ 15ชั่วโมง
6601127482   นายพงศธร   ทางดี : เกษตรศาสตร์ 15ชั่วโมง
6601127549   นางสาววริศรา   ศิริวัฒน์ : เกษตรศาสตร์ 15ชั่วโมง
6601129002   นางสาวทานตะวัน   ทีหัวโทน : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6601129007   นางสาวรุจิรา   ฤทธิ์ตะเกตุ : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
6601129011   นางสาวสุธิตา   บรรพตวิภา : เกษตรอินทรีย์ 15ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาจากความต้องการ และเสียงสะท้อนของนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาจากความต้องการ และเสียงสะท้อนของนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล