กีฬาผลิตสัมพันธ์_7ต.ค.66

วันที่เริ่มต้น 07/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/10/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501122008   นายจีรภัทร   พันธุ์รัตนอนันต์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122024   นายธีรัตม์   ศรีจันทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122036   นางสาวมนัสรา   ติบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501122041   นายวีระศักดิ์   ขวัญไพรจิระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501125317   นายณัฐวุฒิ   ว่องธัญกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126352   นายเจิดจรัส   แก้วศักดิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126357   นางสาวชลิตา   ทองดอนน้อย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6501126384   นายเตชินท์   สิทธิยศ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาจากความต้องการ และเสียงสะท้อนของนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 664 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   700 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
จัดโครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาจากความต้องการ และเสียงสะท้อนของนักศึกษา
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล