กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ปี 2566

วันที่เริ่มต้น 04/10/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 04/10/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี (KOICA) ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในหลากหลายด้าน คณะศิลปศาสตร์ในฐานะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและ โอกาสของการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกาหลีจากเจ้าของภาษา จึงได้ขอรับอาสาสมัครชาวเกาหลีซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ในการสอนภาษาให้ชาวต่างชาติ ผ่านการคัดเลือกโดย KOICA มาเป็นบุคลากรผู้สอนภาษาเกาหลีให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศกับบุคลากรของคณะฯ

โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศเกาหลีประสบความสำเร็จในการเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีออกไปผ่านสื่อบันเทิงต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ เพลง และ รายการโทรทัศน์ จึงทำให้นานาประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย เกิดกระแสนิยมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีขึ้นในกลุ่มคนวัยรุ่นและวัยทำงานเป็นจำนวนมาก เกิดธุรกิจและ อาชีพต่าง ๆ ในหลากหลายรูปแบบที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งความสนใจในภาษาเกาหลี ซึ่งกลายเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีความรู้และทักษะ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอาจต่อยอดไปสู่การใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล