โครงการสอนว่ายน้ำสำหรับนักศึกษาที่ว่ายน้ำไม่เป็น และการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 16/08/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/09/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด สระอุบลรัตนราชกัญญา และลานอนันต์ ปัญญาวีร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเล่นกีฬานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างจากสิ่งต่างๆ ทำให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังทำให้มีเพื่อนมากมาย การเล่นกีฬา ยังช่วยให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ กีฬาช่วยให้มีสุขภาพที่ดี เนื่องจากการออกกำลังกาย กีฬายังเปรียบเสมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ และยังมีประโยชน์อีกมากมาย ทุกคนต่างก็ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและจิตใจ กีฬามิได้จำกัดอยู่เพียงกิจกรรมนันทนาการเพื่อการออกกำลังกาย และการใช้เวลาว่างให้ผ่านไปเท่านั้น แต่กีฬายังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ เราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีและปัองกันตัวเองจากโรคต่างๆ ได้จากความสำคัญของกีฬา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล