โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สี่เส้า ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 30/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6303101322   นางสาวปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6405101431   นายทวีสิทธิ์   แซ่ย่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102470   นางสาวมณัชญาภรณ์   วนารื่นรมย์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรอินทรีย์ 12ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 12ชั่วโมง
6501126573   นายอภิชัย   แซ่ซ้ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6504103323   นางสาวพิณวรรณ   ซื่อสันติกุล : เคมี 12ชั่วโมง
6506102503   นางสาวพุธิตา   ใจมา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506104396   นายพิพัฒน์   จิติปานะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 12ชั่วโมง
6601102326   นายจีรวัฒน์   วงศ์ชยางกูร : พืชสวน 12ชั่วโมง
6601127377   นายฐิติกร   สืบศักดิ์วงค์ : เกษตรศาสตร์ 12ชั่วโมง
6601127401   นายดุษฎี   หาญพัฒนกิจ : เกษตรศาสตร์ 12ชั่วโมง
6601127406   นายไตรรภพ   เริงไม : เกษตรศาสตร์ 12ชั่วโมง
6601127595   นายอนิวัต   ยืนยงคีรีมาศ : เกษตรศาสตร์ 12ชั่วโมง
6603101337   นายพีรพงศ์   แซ่ซ้ง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6606101352   นายเฉลิมเผ่า   พรธนจิรกานต์ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6606102401   นายณัฐพงศ์   ถาวรวิจิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6606102417   นายทิพกร   โชคสถิต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6606104360   นายเดชชนา   แสงทรงตระกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 12ชั่วโมง
6609101013   นางสาวชลิตา   มณีรัตนกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6612107358   นางสาวหทัยชนก   เกษตรกุลทรัพย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6614102381   นางสาวลัลนา   แซ่เห่อ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6615102324   นายธนากรณ์   แซ่เห่อ : วิศวกรรมพลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6618102352   นางสาวชุติมา   เจริญเจ้าสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6619103511   นายธนพล   แซ่ห่าง : สถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
เนื่องด้วยกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาชาติพันธุ์ม้งมีการศึกษาทางอุดมการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมากกว่า 4 สถาบันการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการรวมตัวกันระหว่างสถาบันเกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสามัคคีในกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาชาติพันธุ์ม้งผ่านการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สี่เส้า การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย 4 ประเภทดังนี้ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างมหาวิทยาลัย 4 สถาบันโดยประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สี่เส้านี้มีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาให้เกิดความรักสามัคคีกันและกัน และในปีการศึกษา 2566 ชมรมศิลปะวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์สี่เส้า ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาชาติพันธุ์ม้งตระหนักถึงประโยชน์ในการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาชาติพันธุ์ม้งในจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล