โครงการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ให้มีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เสรี)

วันที่เริ่มต้น 06/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โลกปัจจุบันเทคโนโลยีต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้คนจำนวนมากพยายามขวนขวายพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันโลก เช่น เข้าร่วมพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ เรียนรู้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่ในทางกลับกันคนส่วนหนึ่งกลับลืมพัฒนาสิ่งที่สำคัญไม่ด้อยกว่ากันคือ ตัวเอง แต่เราจะพัฒนาตัวเองไปด้านไหนอย่างไร อันดับแรกเราจะต้องรู้จุดมุ่งหมายและสิ่งที่เราต้องการก่อน ดังนั้น การรู้จักตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้น Socrates (2565) กล่าวว่า “To Know thyself is the beginning of wisdom” การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา การรู้จักตนเอง (Self-awareness) คือ การเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อย รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร และรู้จุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และถ้าเรารู้จักตัวเองมากดีพอจะทำให้เรารู้เป้าหมายที่แท้จริงที่เราต้องการ ทำให้เราตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองได้อย่างถูกต้อง (ณัฎฐ์ฐา โพธิ์แมนกุล อ้างใน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2565) การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่ท้ายทายเนื่องจากเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพแวดล้อมเปลี่ยน โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยน บริบทและวิถีชีวิตเปลี่ยน ซึ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเตรียมความพร้อมสอดคล้องกับยุคสมัยและเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้นำทักษะมาใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นการจัดโครงการครั้งนี้จึงมุ่งหวังให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมกัน รู้จักวิธีการรับมือกับปัญหา และสามารถวางแผนการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียน ในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล