โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 23/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
บุคลิกภาพ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการดํารงชีวิตมนุษย์ ทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพการงาน บุคลิกภาพที่ดีและการวางตัวที่เหมาะสมจะเป็นที่ชื่นชอบของคนโดยทั่วไป และยังทําให้การติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ประสบความสําเร็จตามไปด้วย และเมื่อบุคคลใดมีสัมพันธภาพที่ดีและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลที่แวดล้อม ย่อมทําให้บุคคลนั้นเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพจึงมีความสําคัญต่อทุกสาขาโดยเฉพาะยิ่ง ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นต้องสมัครงาน และประกอบอาชีพในอนาคต

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเแม่โจ้ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลัาว จึงจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทราบแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสมัครงานและการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล