โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่เริ่มต้น 27/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
นายเบญจศีล นุตตะละ คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6414102313   นายชวโรจน์   เลิศไกรชัยพร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102317   นางสาวณัฏฐณิชา   บุญรอด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102345   นางสาวสิวลี   ยศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102352   นายอัครชัย   อุ่นสำราญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102361   นางสาวกนกวรรณ   พันภักดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102370   นางสาวจิราภา   ปลองคีรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102371   นางสาวจีรนันท์   กันทะเนตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102381   นางสาวฐิติยากร   นาคบุตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102389   นายทิวา   ดุมนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102413   นายปิยะ   ขันบันลังค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102419   นางสาวพรพรรณ   ภูมิเรศสุนทร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102423   นางสาวพิชิตา   สนใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102453   นางสาวอภิสรา   ทินนัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายการบริการวิชาการแบบหารายได้แก่คณะฯ ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแนวนโยบายข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ประสานงานกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการบริการวิชาในศาสตร์ความเชี่ยวชาญของคณะฯ ให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคณะและเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนรร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 88 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล