โครงการแม่โจ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 28/08/2566 เวลา 19:00 วันที่สิ้นสุด 28/09/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เด็กและเยาวชน รวมถึงนักศึกษาเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย ดังนั้น การดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งการให้ข้อมูลความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังป้องปรามปัญหา เช่น การสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักศึกษา
ดังนั้น งานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงจะจัดโครงการแม่โจ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อรณรงค์ ป้องกัน ป้องปราม และเฝ้าระวังไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขให้โทษต่าง ๆ และเพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำนักศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1350 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล