โครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จของยำปูม้าเจ็ดยอด

วันที่เริ่มต้น 11/10/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 11/10/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6106101476   นางสาวสุพิชญา   เกิดทอง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101302   นายกมลภพ   แก้วเดียว : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101304   นายกร   ธเนศวรสุวรรณ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101306   นางสาวกฤติกร   ต๊กควรเฮง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101307   นายกษิติ   นครแพง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101308   นางสาวกัญญาพัชร   อาจธัญกรรม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101312   นางสาวกุลภรณ์   อินทนุ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101313   นางสาวเกศรินทร์   พลประถม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101319   นางสาวจิรันธนิน   อินปันบุตร : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101324   นางสาวชฎารัตน์   จักรปา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101325   นางสาวชนนิกานต์   สุวรรณไตร : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101327   นางสาวชนากานต์   เลิศไตรคุปต์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101329   นายชัยพันธ์   พรธีรโชติ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101330   นางสาวชาลีนา   สาเหล่ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101331   นางสาวซารีน่า   หะจิ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101332   นายณรงค์ฤทธิ์   เครือสกุลเพ็ญ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101333   นางสาวณัชชา   การดี : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101334   นางสาวณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101335   นายณัฏฐนันท์   เครือแปง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101336   นายณัฐชัย   เนตรใหญ่ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101337   นางสาวณัฐฐาพร   กลิ่นมาลัย : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101338   นางสาวณัฐธิดา   เปงดี : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101341   นางสาวณัฐวดี   อินสอน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101342   นางสาวณัฐวรันทร   แซ่ตั้ง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101344   นางสาวดลพร   จมรมงคลพิไล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101345   นายแทนตะวัน   โพธิ์สอน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101347   นางสาวธัญญเรศ   ทองเมือง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101349   นางสาวธัญลักษณ์   ป้อปาลี : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101350   นายธีรศักดิ์   มาติ๊บ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101356   นางสาวบัณฑิตา   ทองเทียน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101359   นางสาวปณาลี   นิจศรีวงศ์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101372   นางสาวพัชรินทร์   ศรีชนะ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101375   นางสาวพิชชาภา   ตาเมืองมูล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101378   นางสาวพิมพ์ชนก   ปัญญาจันทร์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101379   นางสาวพิมพิศา   ทองสุข : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101380   นางสาวเพียงดาว   อินพรม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101387   นายเมธาพัฒน์   อภิธราเลิศธนนท์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101388   นายยุทธนา   ทาชื่นจิตร : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101389   นายยุทธภูมิ   ผาสุก : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101390   นางสาวยุพารัตน์   จินดาธรรม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101394   นางสาววราภรณ์   นันตา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101399   นางสาวศศิวรรณ   ปู่ทอน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101405   นางสาวสกุลทิพย์   ศรีนาม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101411   นายสิทธิชัย   สิทธิชยาพรกุล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101417   นางสาวสุพิชญาย์   สุปินนะ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101419   นางสาวสุภาวินี   ปัญญา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101420   นายสุรชัย   แข็งแรง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101428   นางสาวอัจฉราภร   อัศวมงคล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101429   นายอาทิตย์   ซั่วเซ่งอิ้ว : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101430   นางสาวอาทิตยา   คตวงษ์ฆ้อง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101431   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101433   นายจินตามัย   อินทร์ปาน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101436   นางสาวชริดา   ปิติถาโน : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101438   นางสาวนาฎนารี   ของงาม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101439   นางสาวภัทรนันท์   รัตนนิรมลสกุล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101440   นางสาวมัศยา   แสงธิ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101442   นายสุทจิรานุทักษ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101445   นายอดิศักดิ์   สุดเฉลียว : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101446   นางสาวอาทิตยา   รัตนพงศ์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101447   นายนวพล   บุญล้ำ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6306101453   นายรติพันธ์   มาลัยรุ่งสกุล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6406101032   นางสาวธัญญรัตน์   พรมรินทร์ : บริหารธุรกิจ 15ชั่วโมง
6406101033   นางสาวพรรณนิภา   บุญเฟรือง : บริหารธุรกิจ 15ชั่วโมง
6506101002   นางสาวเกษศิรินทร์   คำมาเมือง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101005   นางสาวชัญญานุช   อะริยะดิบ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101008   นางสาวณัฐณิชา   ชุ่มบัวทอง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101013   นางสาวธัญรดา   เอี่ยมหอม : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101014   นางสาวนารีรักษ์   สอนใจ๋ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101016   นางสาวพริตา   มูลพุ่มสาย : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101019   นางสาวภารดี   ผันสืบ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101021   นางสาวรุจิรา   แซ่เฮ่อ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6506101030   นางสาวอรทัย   ใจทา : การจัดการ 15ชั่วโมง
ชื่อโครงการ : เส้นทางสู่ความสำเร็จของยำปูม้าเจ็ดยอดประเภทโครงการ : สัมมนาให้ความรู้ ประสบการณ์การทำธุรกิจจากผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาโครงการ : คณาจารย์สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
1.ที่มาและความสำคัญของโครงการ
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการเป็นพนักงานประจำ การเป็นพนักงานประจำเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้อย่างครอบคลุม เพราะได้ค่าตอบแทนน้อยกว่า อีกทั้งยังไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน และมีแรงกดดันจากหัวหน้างานทำให้เกิดการเบื่องาน ไม่สามารถทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานได้ จึงเลือกออกจากงานประจำมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ก่อให้เกิดความหลากหลายของธุรกิจที่แปลกใหม่และประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลา อันรวดเร็ว ในขณะเดียวกันธุรกิจแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งหมด หากปราศจากการบริหารจัดการและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ดี ธุรกิจที่เกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีเอกลักษณ์ในการดำเนินการเพื่อให้อยู่รอดและได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายของกิจการ ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านการบริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง สุภาพ การตกแต่งภายและบรรยากาศในร้านที่สะอาดถูกสุขอนามัย ราคาเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งน้ำยำที่เป็นจุดเด่นโดยทางร้านใช้น้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวปรุงสดขึ้นเอง จึงทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อม น้ำปลาร้าของทางร้านไม่คาว กลิ่นไม่แรงและไม่เค็มคนที่ไม่รับประทานปลาร้าก็สามารถรับประทานได้ และยังมีความหลากหลายของเมนูอาหารตั้งแต่ของทอด อาหารอีสาน ไปจนถึงยำ ซึ่งเมนูโดดเด่นของทางร้าน คือ ยำปูม้าที่ประกอบไปด้วยปูถึง 3 ตัว เนื้อปูสด หวาน ไม่คาว เข้ากับน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้าน ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านนั้นทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการขยายสาขากว่า 40 สาขาทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด ทั้งนี้ความเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านยังทำให้สามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่วง วิกฤตโควิด2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาจึงมองเห็นความสำคัญที่จะจัดทำสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่าง ๆ ที่มีต่อการทำธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเริ่มต้นให้มีคุณภาพ

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
2.2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมในการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเอง
2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.ขอบเขตโครงการ
โครงการ เส้นทางสู่ความสำเร็จของยำปูม้าเจ็ดยอด
วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ตึกอำนวย ยศสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 250 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาจำนวน 200 คน บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบุคคลภายนอกจำนวน 50 คน
4. วิธีการดำเนินงาน
1.ศึกษาหาความรู้ ระดมความคิดภายในกลุ่ม ประชุมกันภายในกลุ่มและกำหนดวันในการทำโครงการ
2.วางแผนโครงการ
3.ประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในโครงการ
1. ??ติดต่อวิทยากรรับเชิญ พิธีกร ผู้สนับสนุนโครงการ และประสานงานกับคณะบริหารธุรกิจและกองพัฒนา นักศึกษา
2. ???จัดทำโครงการ
6.สรุปผลการดำเนินโครงการและประเมินผลโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล