สัมมนาสาขาวิชาการเงิน เรื่อง การวางแผนการบริหารภาษี อย่างเต็มคาราเบล

วันที่เริ่มต้น 01/10/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/10/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักการและเหตุผล
การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน คนไทยต้องรู้จักการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษีเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษี คือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้น้อยลงและไม่ต้องเสียภาษีมากจนเกินไป จากการสำรวจ เมื่อเดือนตุลาคมปี 2565 ที่ผ่านมาสำรวจคนไทยจำนวน 6,970 คน พบ 37.5% ไม่ยินยอมให้เก็บภาษี เนื่องจาก ไม่มีเงินเพียงพอที่จะเสียภาษี จึงทำให้เกิดเป็นแนวคิดการจัดสัมมนาเรื่อง การวางแผนการบริหารภาษีขึ้นมา คือ แนวทางการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางภาษี
ในการจัดทำสัมมนาในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการวางแผนภาษีของผู้คนในอนาคตทั้งในเรื่องภาษีเงินได้บุคคล ภาษีของผู้ประกอบการ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1-3 สาขา วิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อต้องทราบถึงสาเหตุและปัญหาจากการทำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจที่ไม่มีการวางแผนการทางภาษีรวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องแนวทางในการวางแผนภาษี และหาแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนภาษีเงินบุคคลและแนวทางการวางแผนภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ ว่าจะมีแนวทางและวิธีการนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนสามารถนำมากำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานได้ในอนาคตได้อย่างไร
ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดสัมมนาการวางแผนการบริหารภาษีเพื่อให้รู้จักภาษีมากขึ้น โดยคำนึงถึงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและให้รู้จักแนวคิดที่ใช้ในการวางแผนภาษี การป้องกันปัญหาทางภาษี ในการดำเนิน สัมมนานี้ ทางคณะผู้จัดทำจะมีการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากนี้ยังมีการจัดหา กิจกรรมที่น่าสนใจและน่าดึงดูดแก่นักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสัมมนานี้ เช่น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีมีการเล่นเกมตอบคำถามหลังอบรมเกี่ยวกับภาษี ประกวดภาพถ่ายพร้อมแคปชั่นโดนใจและการทายคำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้จักการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและจำนวนน้อยที่สุด โดยไม่อาศัยการหลีกเลี่ยงภาษี
2. เพื่อขจัดปัญหาทางภาษี
3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง
4. เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
5. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นและไม่ได้มาตรฐาน
6. เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียกตรวจสอบภาษีโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
7. เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 260 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล