โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
Sustainable Tourism Management Model from Design Thinking Concept : Tourism Destination Development Role Model Learning
วันที่เริ่มต้น 20/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 20/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีความตระหนักถึงหน้าที่ในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรกำหนด (PLOs) และสร้างความเข้าใจถึงองค์รวมในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เป็นโครงการที่มีกิจกรรมซึ่งออกแบบให้นักศึกษาเป็นนักพัฒนาที่สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและ/มูลค่าของบริการและ/ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวจากการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) บนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่นๆ ทางการท่องเที่ยว โดยการเรียนรู้ผ่านคนต้นแบบผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: ศึกษาคนต้นแบบนักพัฒนาถิ่นท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ขึ้น โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฟังบรรยายจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การทำกิจกรรมกลุ่มจากฐานเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลนำมาสู่การฝึกฝนในการคิด วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางไปพัฒนา /ออกแบบบริการ และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดโครงการนี้จะสามารถพัฒนาให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจจากผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ การต่อยอดการสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวโดยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมถึงพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และบริบทของพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาออกแบบบริการ/ประสบการณ์เบื้องต้น บนหลักการและแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 75 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   75 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล