กิจกรรมเสริมหลักสูตร สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น (งานบุญเดือนสิงห์)
-
วันที่เริ่มต้น 16/09/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 16/09/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เป็นกิจกรรมของสาขาวิชารัฐศาสตร์ กิจกรรมเกี่ยวกับการทำบุญสาขา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของสาขา ที่จะต้องมมีการจัดขึ้นมาในเดือนสิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ เชื่อมไมตรี ระหว่างพี่และน้อง จึงเรียกงานนี้ว่า งานบุญเดือนสิงห์ ซึ่งจัดในวันที่ 16 กันยายน 2566 แต่ละปีของการจัด อาจจะไม่ตรงตามเดือนสิงหาคม เนื่องจาก ช่วงระยะเวลาที่กำหนดนั้น อาจจะไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ได้ จึงได้มีการเลื่อนไปจัดในเดือนกันยายน ตามสภาพความเหมาะสม และได้มีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   6 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล