กิจกรรมกีฬาสี เขาตากุนเกมส์
-
วันที่เริ่มต้น 01/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านเขาตากุน ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โรงเรียนบ้านเขาตากุน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี เขาตากุน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านเขาตากุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และเป็นการต้านภัยยาเสพติด พร้อมสร้างความสมัครสมานสามัคคี สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาสียังไม่มีกรรมการในการตัดสินกีฬา จึงได้ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จำนวน 7 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป โดยอยู่ในการควบคุมของนายชัยวิชิต เพชรศิลา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   7 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล