โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 5

วันที่เริ่มต้น 16/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด มูลนิธิพัฒนาการศึกษาชนเผ่าบนพื้นที่สูง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6303101311   นางสาวทิพย์วรรณ   แสงเรือง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303101321   นายบุญเกิด   จินดาประภาพร : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303101324   นางสาวพิชญาภา   เทเพนทร์ : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303101327   นายภคนันท์   สังวรวิตร : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6303101329   นายภาคิน   กองขุนทด : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6304101321   นายชวัลวิทย์   เลาหาง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6314102454   นางสาวสุภัสสรา   ลีเลิศตระกูล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6406102344   นางสาวพิชชาพร   ถนอมวรกุล : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102470   นางสาวมณัชญาภรณ์   วนารื่นรมย์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6501125324   นายธีธัช   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6501126449   นางสาวพรทิพา   เนติธรรมรัตน์ : เกษตรอินทรีย์ 12ชั่วโมง
6501126501   นายรุ่งเรือง   แซ่ย่าง : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 12ชั่วโมง
6501126573   นายอภิชัย   แซ่ซ้ง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
6506102481   นายพยัต   เก้าพันกร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102498   นางสาวพิมพ์ศิริ   สุทธิวนาสกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102551   นายวรรณพล   แซ่ย้าง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506102649   นางสาวสุธิดา   ลีลาศีลธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 12ชั่วโมง
6506103007   นายกฤษฎ์   แซ่ม้า : บัญชี 12ชั่วโมง
6506104418   นายเรืองชัย   เจริญศุภมิต : การบริหารการเงินและการลงทุน 12ชั่วโมง
6506104453   นางสาวสุรดี   จางวงศ์เจริญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 12ชั่วโมง
6522101457   นางสาวสมหญิง   เจริญผลิตผล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 12ชั่วโมง
เนื่องจากปัจจุบันนักศึกษากลุ่มชนชาติพันธุ์ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ่น ซึ่งทุกคนได้รับผิดชอบในการเรียนของตนเองอย่างเต็มที่และยังสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนและทำกิจกรรมได้หลายด้านเพื่อให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ในบางเวลา โดยเน้นกิจกรรมที่เกิดประโยชย์และช่วยเหลือสังคม
ทางชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาได้เห็นถึงการรวมกลุ่มเชื่อมสานสัมพันธ์กัน จึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ทำดีเพื่อสังคมขึ้นมา โดยมีเหตุผลส่งเสริมการทำกิจกรรม
ร่วมกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้นักศึกษาสมาชิกชมรมได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังให้แก่สังคมในภายภาคหน้าสืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 105 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล