โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 20/09/2566 เวลา 12:30 วันที่สิ้นสุด 20/09/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ มากมาย ที่ผู้กู้ยืมจะต้องรับทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมผ่านระบบ การรับเงินค่าครองชีพ และการชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ที่ยื่นความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับทราบ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล