กีฬาสามพืช 2566

วันที่เริ่มต้น 16/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 17/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬาบริเวณข้างสนามอินทนิลฝั่งแสตนไม่มีหลังคา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6301102372   นางสาวปิยาภัสร์   เจริญสลุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102303   นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102317   นายคชวรรธน์   จินดาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102360   นางสาวธนพร   ศรีพรหมคุณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102370   นายธารณ์ปฏิราช   นามแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102371   นายธีระธาดา   ทูพันดุง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102375   นางสาวนภาพร   จินะพรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102402   นายพีรพัฒน์   สุขฟอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102419   นายรัฐนันท์   คำฝั้น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102424   นายวยุเดช   มะโนทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102426   นายวรรธณพล   ใหม่คามิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102434   นายศุกฤษฎิ์   อินใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102438   นายศุภวิชญุ์   วงค์หลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102442   นายสหรัชต์   มะโนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102444   นายสิทธิศักดิ์   แพงสอน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102458   นางสาวสุวิดา   พิสมัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102490   นายฐปนพงศ์   ตะริโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102491   นายณัฐกิตติ์   จันทร์ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102495   นายธนวินท์   อุดจอม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102505   นางสาวภัทราพร   เงินทะนงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102510   นายศรุต   แสงทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102513   นายศุภณัฐ   วรรณฤทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสามพืช วันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ (2 วัน / วันละ 3 ชม.) ณ สนามกีฬาบริเวณข้างสนามอินทนิลฝั่งแสตนไม่มีหลังคา เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๓๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสามพืช นักศึกษาผู้ลงแข่งรับฟังกติก และข้อปฏิบัติของกีฬาแต่ละชนิดและรับฟังข้อปฏิบัติของกิจกรรม วันที่ 16 ก.ย. 2566 เริ่มแข่งขันกีฬาแต่ละชนิด
- กีฬาฟุตซอล 1๖ ทีม
- กีฬาวอลเลย์บอล ๑๒ ทีม
- กีฬาแบดมินตัน ๒๔ ทีม
- กีฬาเปตอง ๑๔ ทีม
พักรับประทานอาหาร
แข่งขันกีฬา(ต่อ)
- กีฬาฟุตซอล 1๖ ทีม
- กีฬาวอลเลย์บอล ๑๒ ทีม
- กีฬาแบดมินตัน ๒๔ ทีม
- กีฬาเปตอง ๑๔ ทีม
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เดินทางกลับหอพัก
วันที่ 17 กันยายน 2566
เริ่มแข่งขันกีฬา(ต่อ)
- กีฬาฟุตซอล 1๖ ทีม
- กีฬาวอลเลย์บอล ๑๒ ทีม
- กีฬาแบดมินตัน ๒๔ ทีม
- กีฬาเปตอง ๑๔ ทีม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แข่งขันกีฬา(ต่อ)
- กีฬาฟุตซอล 1๖ ทีม
- กีฬาวอลเลย์บอล ๑๒ ทีม
- กีฬาแบดมินตัน ๒๔ ทีม
- กีฬาเปตอง ๑๔ ทีม
สิ้นสุดการแข่งขัน ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัลแก่ ทีมที่ชนะเลิศ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เดินทางกลับหอพัก
สิ้นสุดกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณงานและสรุปงาน


ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล