โครงการEat Well Life Well ภายใต้โครงการวัยมันส์ประกอบฝันสร้างสรรค์ชุมชน (สสส.) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่1)

วันที่เริ่มต้น 13/09/2566 เวลา 12:30 วันที่สิ้นสุด 13/09/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101336   นางสาวอภิสรา   จีนประสพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101367   นางสาวสุภวราลักษณ์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101370   นางสาวอิสรีย์   ปุณณกิจวรากรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101345   นางสาวนันท์ชพร   ยินดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6514101435   นายรัชชานนท์   ช่างเหล็กปั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6606101411   นางสาวธนัชพร   แสงสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101413   นางสาวธนาภา   จันทรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6609101029   นางสาวธนิดา   สัตเพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101039   นางสาวนาตาชา   สัจจนิโรธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101095   นางสาวสุนีย์   หมัดอะดั้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101308   นางสาวกัลย์สุดา   สุขรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101309   นางสาวกานดา   - : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101327   นายชยพล   เมืองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101331   นางสาวชัชฎาพร   ปาปะขัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101340   นางสาวณัฎฐากร   เครือระยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101379   นางสาวพรรณวสา   ศรีษะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101421   นายศักดิ์สิทธิ์   พิทักษ์เวชกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6614101314   นางสาวงามชิตา   แหวนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101319   นางสาวจิรัชยา   สมบูรณ์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101373   นางสาวปิยะธิดา   ร่มโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101377   นางสาวพชรพร   ฟองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101380   นางสาวพรนับพัน   ตันเวียง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101387   นายพันกร   เสาร์โร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6614101395   นายภาณุวัฒน์   บัวผัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6618102662   นายนนทพันท์   วรศาสตร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102667   นางสาวบุญสิตา   เทียบแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102668   นางสาวบุณฑรีฎ์   จันทร์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102672   นางสาวพรชนก   เมฆวิบูลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102676   นายพสิษฐ์   แก้วกัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102688   นางสาววัชราภรณ์   น่านกาศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
- ปัจจุบันเด็กและเยาวชน ในการดูแลเรื่องรับประทานอาหารส่ววนใหญ่มักขึ้นอยู่กับความง่าย และรวดเร็ว ทำให้มักได้รับประทานอาหารที่ซื้อง่าย ทานง่ายสะดวก มักปรุงอาหารตามใจชอบ จะเน้นรสจัด
- จึงเป็นสาเหตุที่อาจทำทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือด เป็นต้น


- ส่งผลให้เด็กและเยาวชนควรตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการ
และมีการปรุงจากวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย เน้นการปรุงอาหารแบบ ต้ม นึ่ง ย่าง หรือ
อาหารคลีน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่ายกาย ดูต่อสุขภาพ
- ดังนั้น จึงมีความต้องการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมองเห็นถึงความสำคัญคือจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยให้เหมาะสมกับวัย เพื่อสร้างเข้าใจในการรับประทานอย่างอย่างมีสุขภาพที่ดู ถูกหลัก สนุกกับการทำอาหาร และเพื่อสุขภาพที่ดีสมวัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล