โครงการ English Clinic (Ep.3)
English Clinic (Ep.3)
วันที่เริ่มต้น 03/07/2566 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2566 เวลา 15:00
สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษายังต้องการการพัฒนาทักษะการสื่อสาร คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น โครงการนี้จะดำเนินการผ่านการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ประสบปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษได้เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งโครงการ English Clinic Ep.3 นี้จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มนักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากการเรียนในชั้นเรียนและเพิ่มโอกาสในการฝึกหัดการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษฟังพูด กับผู้สอนเจ้าของภาษาโดยตรง คือ Mr. Rafael Diaz Rodriguez ทั้งนี้ จัดกิจกรรมทุกวันพุธ 10.00 - 12.00 น. และ 13.00-15:00 น. รวมจำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 12 ชั่วโมง ณ ห้องเรียน 207 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล