โครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ LA SMO x Freshmen Camp 2023
LA SMO x Freshmen Camp 2023
วันที่เริ่มต้น 09/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6414101326   นางสาวนนธิชา   ตันตระกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101331   นายเนติรักษ์   รักษ์กิตติวรกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101371   นายจิรายุส   นุ้ยภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101414   นางสาวรังสิยา   นันทสังข์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414101415   นางสาววรเวียร์   เสือวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102355   นางสาวอารยา   รัตนชุลี : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101402   นายพงศธร   กัลยานุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514101466   นายสบชัย   วงศ์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102333   นางสาวชนิตา   นันชม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102356   นายณัฐกิตติ์   ฤทธิ์อินทร์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102372   นางสาวธนพร   นามอาษา : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102374   นางสาวธนิตา   สุดหล้า : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102387   นางสาวนภัสสร   มานะสถิตย์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102407   นางสาวปัญญพัฒน์   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102417   นางสาวพศิกา   สร้อยสกุล : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ คือมีการปรับตัวเข้ากับสังคม และมีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการสโมสรนักศึกษาพบปะนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ LA SMO x Freshman Camp 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ โดยมีความความคิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น เต็มใจร่วมมือ รู้จักปรับตัว รู้จักเข้าสังคม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอดจนเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาต่างสาขา รวมถึงให้นักศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ผ่านกระบวนการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆละ 250 คน ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่1 และทีมงานคณะกรรมการดำเนินงานจากสโมสรนักศึกษา อนุสโมสรนักศึกษา นักศึกษารุ่นพี่ปี 2- 4 เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล