โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่เริ่มต้น 01/11/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 07/11/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด โรงเรียนมัธยม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเชียงดาวทยาคม โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
“จิตอาสา” หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นจิตที่ไม่นิ่งดู ดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คน เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้ม เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้
การปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสา ( Public Mind ) คือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม จากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ ที่จะดูแล และบำรุงรักษาร่วมกัน เกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ โดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบสังคม ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะ ก็คือเป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ จะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยคำนึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระทำดังกล่าว ทำให้ทางคณะผู้จัดทำ มีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ฯ 2565 เพื่อสร้างจิตสำนึก จิตอาสา และสำนึกรักในองค์กร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ผ่านครูแนะแนว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล