โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ 2566

วันที่เริ่มต้น 22/07/2566 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6504108302   นางสาวจิดาภา   พิมพ์ทอง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 8ชั่วโมง
6504108304   นางสาวชนัดดา   จันดาหาญ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 8ชั่วโมง
6504108316   นางสาวสุนิสา   ตระกูลศรี : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 8ชั่วโมง
6504108322   นางสาวพรทิพย์   แซ่หลิว : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 8ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล