โครงการ BA SPORT DAY ปี 2023 (สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)

วันที่เริ่มต้น 03/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6306102302   นายกมล   อินธิยศ : การตลาด 32ชั่วโมง
6406101302   นางสาวกชกร   ชัยชมภู : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101340   นางสาวดรุณี   สีเช้า : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101440   นางสาวกชพร   ชัยชมภู : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101515   นางสาวสุภาพร   มูลลี : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101516   นางสาวอทิตยา   พรหมบูรณ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101538   นางสาวณัฐชยา   จันทรสูตร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406101544   นางสาวพิชชามล   มากแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6406102321   นายณัฐภูมิ   เดชพรม : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102326   นางสาวทักษพร   อินต๊ะวงค์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102354   นายรวินท์   จิไธสง : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102367   นางสาวสุพัฒตรา   มะโนวรณ์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102382   นางสาวอินทุอร   อุ่นเรือน : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102385   นายเอกภพ   ไชยชมภู : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102420   นางสาวพิมพ์ชนก   สมประสงค์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102428   นายสฐิรวิศ   สุขเป็ง : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102433   นางสาววชิราภรณ์   นามประเวช : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102434   นางสาววรดา   แซ่วื้อ : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 32ชั่วโมง
6406102440   นางสาววัลภา   หงษ์ยนต์ : การตลาด 32ชั่วโมง
6406103355   นางสาวสุนันทา   รางวัลคำ : บัญชี 32ชั่วโมง
6406103365   นายเอกวัฒน์   ตาละปุง : บัญชี 32ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 32ชั่วโมง
6406103414   นางสาวปาณิสรา   คำปินใจ : บัญชี 32ชั่วโมง
6406106306   นายชานน   เปียผะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6406106336   นายณัฐภัทร   ศศิฉาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6406106339   นายต่อลาภ   ทองกระโทก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6406106356   นายอรรณพ   พูนพัฒนสุข : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6406106358   นายก้องภพ   เชียงลา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506101317   นางสาวกัญญานัช   พุทธิมา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101376   นางสาวณัฐชา   ทิมแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101425   นางสาวนันท์นภัส   ศรีบุญลือ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101436   นางสาวเบญญพร   จันรส : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101483   นายภาสกร   ระลึก : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101498   นายรัชชานนท์   ทุมแสง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101504   นายลูกแพร   ลวดอุโป : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101518   นายวัชรพล   เปลี่ยนปลูกสัตย์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101523   นายวิชา   ปรีเดช : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101524   นางสาววิภาพรรณ   เสาร์ตุ้ย : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101525   นางสาววิภาวี   หมื่นหาวงศ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101526   นางสาววิลาศิณี   ยีพะบาง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101553   นางสาวสุเบญจา   อิ่มสวัสดิ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6506102008   นายณัฐฒนันท์   ลินคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102026   นายกฤษฎา   วุ้ยยื้อ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102309   นายกฤตวิทย์   ศิริสอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102323   นางสาวกานต์ธิดา   สิงคะนัน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102330   นายเกียรติศักดิ์   กันทะกุมาร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102356   นายชณฑล   แซ่ผ่าน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102368   นางสาวญาดาวดี   ลี้รุ่งเรืองกิจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102384   นายณัฐนนท์   จันทะโก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102389   นายณัฐพัทธ์   ชินสนธิกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102407   นายธนดล   ยาวิชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102426   นายธีรภัทร์   ขวัญแจ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102450   นายบุณยากร   หนูใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102463   นางสาวประกายดาว   เพ็ชรทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102509   นายภัครพล   รักธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102520   นายภูริพัศ   สิทธิดง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102535   นายรพีวิทย์   นาคทัด : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102592   นายสิรวิชญ์   บุญเกษม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102595   นางสาวสิริวัน   เมาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102614   นายอรรถโกวิท   คำพิลา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102640   นายศุภโชติ   ยิ้มสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506102655   นายอภิรักษ์   อินสุวรรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506103315   นางสาวเขมมิตรกา   ปงลังกา : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103321   นายจิรวัฒน์   จันทร์เสน่ห์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103330   นายชญานนท์   นุสิทธิ์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103340   นางสาวญาสุมิณ   นันต๊ะ : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103349   นางสาวณัฏฐณิชา   นิยมสัตย์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103350   นางสาวณัฏฐณิชา   ศานติธารา : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103368   นายธราดล   คำนวนดี : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103378   นายธีรวัฒน์   คชโคตร : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103380   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีดารักษ์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103408   นางสาวปุณณดา   จันทร์ทอง : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103443   นายเรืองศักดิ์   สีขาว : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103482   นางสาวสุนิตา   แสงสว่าง : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103483   นางสาวสุภาวดี   อึ้งทองคำ : บัญชี 32ชั่วโมง
6506103526   นายสิริวัฒก์   เรืองศรีโชติช่วง : บัญชี 32ชั่วโมง
6506104326   นายชนาวีร์   ทุนร่องช้าง : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104346   นายณัฐปกรณ์   ไกลถิ่น : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104357   นายเทพพิทักษ์   แสนมั่น : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104358   นายเทพฤทธิ์   มูลดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104372   นายนันทพงศ์   ไข่ทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104382   นางสาวปิ่นมณี   พิมพ์เสนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104422   นายวัชรพล   ทะสุใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104448   นางสาวสุดารัตน์   ทึงดา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104469   นายอัจฉริยเดช   ดอกมาลา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506104478   นายนพรุจ   คงสาลี : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6506105310   นายฉัตรชัย   คงประเสริฐ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105311   นายชนะกานต์   พิริยะเมธี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105332   นายภานุวัฒน์   โยตะคง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105339   นายราชัน   รื่นสุข : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105341   นายเลอพงศ์   เรือนอินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105355   นางสาวหนึ่งฤทัย   เลพล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105357   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506105367   นายยศสรัล   แซ่จ่าว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6506106312   นายณัฏฐกิตต์   ถวาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106314   นายณัฐดนัย   วงศ์ปัญญา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106324   นายธนวัฒน์   ทับทอง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106325   นางสาวธัญรดา   คงตุก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106334   นายปภังกร   บัวชาวนา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106336   นายประกาศิต   พรหมสาร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106345   นายภควรรต   นาคกุล : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106350   นางสาววริทธิ์นันท์   สังขวิเชียร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6506106352   นายวีรภัทร   อำภาพร้อม : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 32ชั่วโมง
6606101013   นางสาวคำเหยี่ยน   อินต๊ะ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101049   นายอัครพล   อาภัย : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101303   นายกนกพล   น้าเจริญ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101306   นางสาวกมลชนก   สุโพธิ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101307   นางสาวกมลวรรณ   ขวัญยืน : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101308   นายกรณ์กานต์   ชัยเลิศ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101309   นายกรภูมินทร์   กาขัน : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101311   นายกรวิชญ์   ลักขะณะ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101312   นายกฤติเดช   อินตาวงศ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101315   นายกฤษฎา   หนูเย็น : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101318   นางสาวกัญญาณัฐ   ขันคำ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101326   นายกิตติพศ   ยิ้มประเสริฐ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101337   นายคุณากร   สถิตธรรมธร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101342   นายจิรพัฒน์   วุฒิอรรถสาร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101354   นางสาวชญาดา   เฉลิมจาน : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101355   นางสาวชฎาภรณ์   จันทร์บัว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101356   นางสาวชนกพร   โคตรมิตร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101358   นายชนเกียรติ   อุดชุม : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101364   นายชวลิต   ขันนารัตน์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101379   นางสาวฑิฆัมพร   ออนตะไคร้ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101380   นายณฐณณ   ปรีชญาธัชช์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101382   นายณฐยศ   บุญมาเกี๋ยง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101383   นางสาวณฐอร   บุพชาติ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101385   นายณัฏฐชัย   ศรีนวน : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101387   นางสาวณัฐชยา   ศรีนันทาภา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101391   นายณัฐภพ   พูลเกิด : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101395   นายณัฐวุฒิ   โสภา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101421   นายธัญเทพ   เจริญสุข : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101422   นางสาวธัญพัฒน์   จันทร์หอม : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101426   นางสาวธิดา   จองคำ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101429   นายธีรภัทร   ตาเร็ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101430   นายธีรภัทร   อธิปัญญาพันธุ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101435   นายนราธรณ์   จอมแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101437   นายนวมินทร์   วินิจอานนท์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101438   นายนันทภพ   สมควร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101440   นายนาฏกพงษ์   อิ่มแสง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101443   นางสาวนิรมล   สีภูธร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101444   นายบดีศร   สุริยะประวรรตน์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101446   นางสาวบุณฑริกา   เมฆแจ้ง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101451   นางสาวปณิชา   กีเรียง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101452   นางสาวปนัดดา   ทิพย์คำ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101454   นางสาวปภาตา   ตันสถิตย์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101455   นางสาวปภาวดี   ใจป้อ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101456   นายปรเมศ   แป้นแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101458   นายปรัชญาพัฒน์   ชลมารค : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101465   นางสาวปวีณา   ไพบูลย์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101476   นางสาวพิมพิกา   หอระดี : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101484   นายภัชรพล   สุทะเมธี : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101489   นายภานุเดช   นามแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101492   นายภูมิรภัทร   ศรพรหม : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101497   นางสาวมนสิชา   คำพุฒ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101505   นางสาวมินตรา   ประทุมมา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101508   นายรณกร   ใจทาวงษ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101509   นายรติชาภัทธ   อรุณภาดาวราภัทร : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101521   นายวชิรวิทย์   ปินตา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101522   นายวชิรวุฒิ   แซ่ว้าง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101525   นายวราฤทธิ์   แสนยาเจริญกุล : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101534   นายวุฒิภัทร   ศิริรัตน์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101540   นายศราวุฒิ   สั่งสมความดี : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101550   นายศุภณัฐ   ประชาศิริสกุล : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101553   นางสาวสตางค์   สำโรง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101554   นายสรธร   บ้านนพ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101555   นายสรวิชญ์   ทรัพย์คง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101566   นายสุรเชษฐ์   ซาวสุภา : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101570   นายหล่อโด   อาซอง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101576   นายอนันตชัย   นามจันโท : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101580   นางสาวอมรรัตน์   แสงจันทร์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101587   นายอัยมาน   ณ วงค์จันทร์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101592   นายอิทธิพัทธ์   นวลจันทร์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101593   นายอิทธิฤทธิ์   พิบูลย์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101594   นายเอกพันธิ์   พอจิตกุศล : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101595   นางสาวไอรินทร์   จิโรชอภิวรรธน์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101598   นางสาวกนกอร   เจริญบุญ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101616   นายธราดล   เขื่อนแก้ว : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101620   นายนันทภพ   นาคบริพัฒน์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101621   นายนำชัย   ชัยรัตนศักดิ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101625   นางสาวปรีณาพรรณ   สง่าอินทร์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101628   นางสาวพรอุมา   สุทธิอาจ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101631   นางสาวแพรพรรณ   บัวแสง : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101642   นายสรยุทธ   เรียบร้อย : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101643   นายสุทธิพงศ์   ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606101648   นางสาวอริสา   เชื่อพระคุณ : การจัดการ 32ชั่วโมง
6606102004   นายกรธวัช   ชมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102022   นายปิยพนธ์   มอโป : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102028   นางสาวมัณฑนา   กิติวงศ์อิ่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102031   นางสาวรัชยาภรณ์   ภัทรวณิชาพงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102318   นางสาวกานต์ธิดา   อังกาป : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102319   นางสาวกานต์พิชชา   เดชกัลยา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102321   นางสาวกิ่งดาว   เครืออินทร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102333   นายคุณานนต์   วินันท์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102345   นางสาวจิราพันธ์   มูลตุ้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102363   นายชนาธิป   อินทรัตน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102380   นายฐานิศวร์   เหมจรัสพงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102386   นายฑัตพงศ์   ฟองอิสสระ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102399   นายณัฐนนท์   นันตาบุญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102405   นางสาวณัฐพร   ขัดศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102412   นางสาวดาวตะวัน   สิงห์โตทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102413   นายเดชาธร   ชูศรีทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102415   นางสาวทักษพร   อักษรพาลี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102418   นางสาวทิพยสุดา   ปุราเพ็ญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102419   นายธนกฤต   อิ่งต่า : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102423   นายธนวัฒน์   กองชิต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102426   นางสาวธนัญชนก   ธงสันเทียะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102439   นายธีธัช   ดวงสิงห์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102440   นายธีรโชติ   คำเปี้ย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102454   นางสาวนฤมล   คำเขียว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102465   นางสาวน้ำทิพย์   ฟองสานุวงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102480   นายปรัตถกร   ศรีสุขอนันต์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102506   นายพลภูมิ   อยู่อินทร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102508   นายพสิษฐ์   มณีวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102527   นายภัคพล   ประคองวงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102535   นายภานุเดช   อิ่มอ่ำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102539   นายภูตะวัน   มะโนวรรณา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102540   นายภูมินันท์   พงษ์เพ็ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102542   นายภูรวิท   พิมมะโน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102543   นายภูรินทร์   หงษ์โสดา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102549   นายเมธาสิทธิ์   ปิ่นหิรัญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102556   นางสาวรัชชนันท์   หงษ์ทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102557   นายรัชชานนท์   ไกรศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102567   นายเรวัฒน์   จันทร์แก้วเดช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102569   นางสาวฤทัย   พยุหะวงศา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102570   นางสาวลลิตา   ผูกพันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102581   นางสาววริศรา   จันทะนะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102588   นางสาววาสนาดี   ลุงยะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102596   นายวีระเดช   นากสุวรรณขจร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102598   นายศรยุทธ   ขนาดกตัญญู : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102604   นางสาวศิริพร   ขาวโต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102633   นางสาวสุพัตรา   ธินะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102639   นายสุวพิชญ์   เสภู่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102640   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102642   นางสาวเสาวลักษณ์   จันทร์ใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102645   นางสาวหนึ่งฤทัย   ยืนยงคีรีมาศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102654   นายอรรจน์   ไตรรัตน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102661   นายอิงควัต   ทั่งศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102663   นายอินทร์   ศักดิ์ฤดีสกุลชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102665   นางสาวอุบลวรรณ   ชาวสามทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102666   นายเอกตระกูล   สุวรรณมาศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102669   นายกิตติธัช   ลือชา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102679   นายณัชพล   สนธิศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102681   นางสาวณัฐวรา   เขื่อนแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102682   นายณัฐวัตร   ทานันท์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102687   นายธวัชวงศ์   น้อยวงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102691   นางสาวนภาพร   - : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102703   นายมนัสวิณ   ถาคำติ๊บ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102709   นางสาววิลัยวรรณ   ธรรมศิริกาญจน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102711   นายศุภกฤต   ทองแพ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102724   นายธนากร   พงศ์กิจการเจริญ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102727   นางสาวพรวลัย   ถิรภัสสร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606102728   นายพรหมนัฐ   รานา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606103043   นายนนทชัย   ทองอินทร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103057   นายปฐมพงศ์   หนูจันทร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103072   นายพีรวัฒน์   ทองสกูล : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103073   นายพุฒิพงศ์   สุริยาจันทร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103074   นายพรรธน์ชญมน   ผลเจริญ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103105   นายสรวิจักษณ์   บวบทอง : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103108   นายสิทธิพงษ์   หงษ์ผ้วย : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103124   นางสาวอารีซ่า   สุกใส : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103302   นางสาวกนกพร   บุตรรม : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103305   นางสาวกมลลักษณ์   ชัยภูมิ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103308   นายกรฤต   พัฒนะแสง : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103311   นายกฤษฎา   บุญวงศ์เมือง : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103317   นางสาวกิตติชัญญา   โคนัก : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103328   นางสาวจาวรี   คำไสว : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103344   นายชิดชนก   ต้นอินทร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103347   นางสาวฐิติรัตน์   เครือไชย : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103350   นายณัฐกมล   บทมูล : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103359   นางสาวทัฐชา   ปัญญาราษฎร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103367   นายธราเทพ   โสภาค : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103377   นางสาวน้ำผึ้ง   แซ่ว่าง : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103378   นายนิตย์นรินทร์   อุ่นชาติ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103381   นางสาวบัณฑิตา   ชัยสวัสดิ์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103396   นายพงศ์พัทธ์   ธนเกียรติ์โภคิณ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103413   นางสาวภูรชนิศ   เพชรรัตน์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103414   นายภูวนาท   สืบม่วงไทย : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103423   นายยอดชาย   แซ่ซ่ง : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103426   นายรณกร   กลัดอินทร์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103430   นายรัชพล   ไตรศรี : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103437   นางสาววชิราภรณ์   จิตราภิรมย์ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103440   นางสาววรัทยา   กันต๊ะมา : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103443   นางสาววรินธร   ไชยมงคล : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103445   นางสาววริศรา   สุตา : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103460   นายศุภกร   วงศกุลชัย : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103463   นายศุภฤกษ์   จงเป่า : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103471   นายสิทธิโชค   ปัญญาใหญ่ : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103472   นายสิทธิพร   คำแยง : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103493   นางสาวอินทิรา   ตะเวที : บัญชี 32ชั่วโมง
6606103499   นายณัฐนนท์   วงษ์สมศรี : บัญชี 32ชั่วโมง
6606104304   นายกรวิชญ์   กระทุ่ม : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104305   นายกฤติน   พุทธรรมรงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104310   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโชติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104319   นางสาวขวัญลดา   แสงแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104320   นายคณาธิป   พละสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104327   นางสาวจิดาภา   ยาป่า : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104328   นายจิรโรจน์   โรจน์ทรรศนีย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104338   นายเจษฎาภรณ์   วงศ์สุวรรณ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104349   นางสาวณัชชา   คงเกษม : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104358   นางสาวดรุณี   แสนเต้า : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104360   นายเดชชนา   แสงทรงตระกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104361   นายตันติกร   กันนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104362   นายเตชิต   อารียะกิจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104365   นายทิวานนท์   โสภาจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104366   นายธนกฤต   เจาะสุนทร : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104367   นายธนดล   วิเศษวงค์ษา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104368   นางสาวธนพร   คุณยศยิ่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104373   นางสาวธนาภา   เจิมศักดิ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104376   นางสาวธัญชนก   สุวรรณสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104384   นายนวพล   เพชรคีรีรัฐ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104392   นายบดีศร   แก่นยิ่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104393   นางสาวบุญณิสา   สุขพงษ์ไทย : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104398   นางสาวประกายรุ้ง   จอมพล : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104405   นางสาวเปรมฤดี   ชุ่มธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104409   นางสาวพรทิพา   สร้างนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104413   นางสาวพัณณิตา   สุพรรณ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104417   นายพันธุ์แท้   พัฒนากุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104426   นางสาวแพรพิไล   นามแสง : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104428   นางสาวภคญาณ์   เกตุทอง : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104433   นายภูติธิวัฒน์   แก้วกูล : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104438   นางสาวมนัสนันท์   วิโยค : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104441   นางสาวมะปราง   ทองสุข : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104461   นายวิทยา   ปานปุย : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104462   นายวิษณุ   ศิริชาติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104468   นางสาวศศิกานต์   อยู่บุญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104474   นายศุภฤกษ์   คำภู่ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104477   นายสิทธิศักดิ์   แพร่อำพา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104486   นายหรรษพล   เมากาวิน : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104489   นายอนนท์ชัย   ดารากมล : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104490   นายอนวัช   วารี : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104493   นายอภิรักษ์   ตามแผ่น : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104494   นายอภิรักษ์   ทับทิม : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104495   นายอภิวิชญ์   ชวาเขต : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104499   นายอิศรานุวัฒน์   มณีสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104501   นางสาวกมลชนก   เครืออุ่นเรือน : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104512   นางสาวปาริฉัตร   ลามคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104513   นายปิยวิศว์   ปรีเปรม : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104519   นายภาณุวัฒน์   สาใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104521   นางสาวรุจิตา   ศรีธนต์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104526   นางสาวศิริวรรณ   สิงหา : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104527   นายสรศักดิ์   แสงดาว : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606104530   นายอภิลักษณ์   สุขชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 32ชั่วโมง
6606105002   นายกษมา   ชอบรักไทย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105007   นางสาวจินตนา   ใจมา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105012   นายทักษ์ดนัย   ทับทิม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105020   นายบุณพจน์   ทรัพย์สุข : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105032   นายรัชนนท์   ชัยรัตนจินดา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105045   นายชวนากร   จอมคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105050   นายสันติสุข   จันดาแสน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105301   นายกณิศ   เลิศกระจ่างจินดา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105307   นางสาวกอบคำ   ใยสามเสน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105310   นางสาวกัลยารัตน์   สุขเกิดชวรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105311   นางสาวกานต์ธิดา   อ้ายใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105314   นายกีรติ   สุพรหม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105317   นางสาวคำพร   ติยะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105318   นางสาวคำหล้า   ชุมภู : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105323   นายฉัตรชนก   ชาญชิตร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105324   นายฉัตรชัย   ถาน้อย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105325   นางสาวชนากานต์   สิมณีย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105329   นางสาวชวัลรัชต์   วงษ์คำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105331   นายชัยวัฒน์   พานิช : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105334   นายฐานันดร   ตะยะพงค์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105335   นายฐิติกร   ขันพล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105336   นายฐิติชัย   จันทร์ปัญญา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105337   นายฐิติพงศ์   ธิใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105345   นายณัฐวัฒน์   สุขศรีราษฎร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105347   นายณัฐสิทธิ์   พุทธจันทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105348   นางสาวณิชาพร   อำภา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105351   นางสาวทรรศน์มน   ลอวิลาร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105353   นายธนกิจ   ขันแก้ว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105355   นายธนภัทร   พรหมพนัส : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105361   นายธนาวุฒิ   รุ่งเรืองคีรีกุล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105362   นายธัชชานนท์   ศรีทัศน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105364   นางสาวธันยารัตน์   วิละแสง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105365   นางสาวธิดารัตน์   เรือนเป็ง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105366   นางสาวธิดารัตน์   สุทธิหิรัญกุล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105369   นายนนท์วัฒน์   ใจซื่อ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105376   นายปกป้อง   เลิศรัตน์ธัชกร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105377   นางสาวปฏิญญาพร   บุญลือ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105382   นายปิติเทพ   โบวิเชียร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105383   นายปิยพงษ์   ผาคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105387   นางสาวพจณิชา   คชินทรโรจน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105393   นางสาวพีรษา   วงษ์ยอด : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105394   นายพีระพล   อุดนัน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105396   นายภัคพล   ความหมั่น : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105398   นายภัทรพล   ตุ้ยดี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง
6606105403   นายภูริณัฐ   บุญยวง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 32ชั่วโมง