กิจกรรม “การพัฒนา High Quality Engineering สู่การเป็นผู้ประกอบการ”

วันที่เริ่มต้น 28/03/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 02/04/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามตัวชี้วัดและเป็นการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมกิจกรรม “การพัฒนา High Quality Engineering สู่การเป็นผู้ประกอบการ” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญจำนวน 2 ประการได้แก่
1.เกิดการพัฒนานักเทคโนโลยีคุณภาพสูง High-Quality Engineering
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล