โครงการค่ายอินทนิลอาสาสภากล้าใหม่ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 04/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านปางแดง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 30ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 30ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 30ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 30ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 30ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 30ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 30ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 30ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 30ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 30ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 30ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 30ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 30ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 30ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 30ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 30ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 30ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 30ชั่วโมง
6522101009   นางสาวนพเก้า   พรหมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 30ชั่วโมง
สภานักศึกษา เป็นองค์กรตัวแทนนักศึกษาในการพิทักษ์ผลประโยชน์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ และรับคำร้องขอของนักศึกษา การเสนอปัญหา เพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกับองค์กรนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย ดังนั้นการดำเนินงานด้านพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญของสภานักศึกษา และการที่จะสามารถปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดความราบรื่นได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่สภานักศึกษาต้องมีเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญที่สุดคือเครือข่ายนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้ สภานักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครือข่ายนักศึกษา จึงมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาทั่วไปที่มีความสนใจการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการ รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสภานักศึกษา เข้ามาเป็น "สมาชิกสภาอาสา" ซึ่งสมาชิกสภาอาสาจะกลายเป็นเครือข่ายนักศึกษาที่จะช่วยผลักดันและทำงานพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างตัวแทนนักศึกษาที่สนใจจะปฏิบัติงานสภานักศึกษาในการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2567 ต่อไป โดยเปิดรับสมัครสมารชิกสภาอาสาตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2566
ดังนั้น เพื่อให้ "สมาชิกสภาอาสา" มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของสภานักศึกษา มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภาอาสากับสมาชิกสภานักศึกษา และมีจิตสาธารณะรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม สภานักศึกษาจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการค่ายอินทนิลอาสาสภากล้าใหม่ ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านปางแดง ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ และให้สมาชิกสภาอาสาเรียนรู้การทำงาน ร่วมทดลองปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกสภานักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   53 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล