โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครั้งที่2 เฟรชชี่

วันที่เริ่มต้น 19/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรหลักของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะสัตวศาสตร์ และเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอบรมด้านแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ในการดำเนินกิจกรรมและวางแผนงาน สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจัดให้มีการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดแผนกิจกรรมที่อยากให้เกิดขึ้น และยังสร้างความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกฝนจากประสบการณ์จริงพัฒนาศักยภาพในการทำงาน กระตุ้นให้นักศึกษามีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   320 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล