โครงการประกวด Ambassador คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
En-Agro Ambassador 2023
วันที่เริ่มต้น 19/08/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2566 เวลา 21:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105315   นายธนกร   เนียมเพราะ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6301105338   นายวรรัญญู   ใหม่ตาคำ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6304107303   นางสาวเอลียาห์   มณเฑียรทอง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306102309   นางสาวจริยาสิริ   แถวกระโทก : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102333   นายณัฐวุฒิ   ภิระคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102343   นายธงชัย   พูนทิพย์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102344   นายธนพล   วงษ์ภา : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102347   นายธนาคาร   พลีพรม : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102350   นายธวัชชัย   หนานปินใจ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102364   นางสาวพนัชกร   นาชะ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102397   นางสาวสุพรรนิศา   สิงห์หาญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102411   นางสาววรรณสา   สีดำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306104305   นางสาวจิดาภา   เรืองขำ : การเงิน 6ชั่วโมง
6306104328   นางสาวศิริวิภา   ทองสุข : การเงิน 6ชั่วโมง
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6312107304   นางสาวกัญญารัตน์   ปู่ดำ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107315   นางสาวศศิธร   อ่อนน้อม : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6312107326   นางสาวนายิกา   แพรวตะคุ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101341   นางสาวนภัสรา   ทิยะมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101350   นางสาวเบ็ญจารัตน์   ทวีวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101391   นายวสันต์   เกียรติศักดิ์สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101401   นางสาวศิริธิดา   สิทธิพูนอนุภาพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101406   นางสาวสุกัญญา   อู่วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101407   นางสาวสุดารัตน์   สุกคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101411   นางสาวหฤทชญา   ปกเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101415   นายอนุพันธ์   กันธะสอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102334   นายณทกฤท   สุวรรณศรี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102341   นายณัฐชนน   เซ็งปี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102349   นายทิชานนท์   กันยาประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102353   นายจิรรรรรร   พันทนาภูมิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102359   นางสาวธัญภัค   บริสุทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102375   นางสาวภิรฎา   เทียนดำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102432   นางสาววีรดา   นิถาทานัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102463   นายอัครพงศ์   กันใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6318102397   นายภูสิทธิ์   รื่นพิทักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6319101311   นายภูมิทัศน์   ชูมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6401101313   นายชินกฤต   รักชาวไร่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102310   นายกิติศักดิ์   อินธิราช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102384   นายบูราฮานูดิง   สาและ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6405101319   นายเฉลิมชัย   ปัญญากาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101338   นางสาวณัฐริกา   แสนสุภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101384   นางสาวรวีวรรณ   สายยาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101391   นายศราวุธ   บุญอุตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101402   นางสาวสุกัญญา   โชตาลี่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101430   นางสาวณิรินทร์รดา   องอาจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101442   นางสาวประภาวัลย์   ศรีสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101450   นางสาวลภัสรดา   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101360   นางสาวนภา   ตะนะเกต : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101519   นายอรรถพล   อินผ่อง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102314   นางสาวชลธิชา   ทองงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102330   นายธีรนนท์   คงคำแหง : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102337   นางสาวปภาดา   ใหม่ยานิจ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102355   นางสาวรังศิยา   ใจวันดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102434   นางสาววรดา   แซ่วื้อ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102437   นางสาววริศรา   เทพวงษา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406103319   นายธนกร   รื่นบุตร : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103320   นายธนพล   วรรณแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 6ชั่วโมง
6406106319   นายมณฑนรรห์   สุคำตัน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6412101336   นายธนกร   เนื้อไม้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412101358   นายอัมรินทร์   ศิลมั่น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6412102308   นางสาวนูรลี   เล๊าะเสะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6412106330   นายเศวตศิลา   คํานาง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6412107313   นางสาวสิรินกานต์   พรมมานอก : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6414101307   นายคชากรณ์   ณ น่าน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101314   นางสาวชลธิชา   ทองบุญนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101318   นายณัฐกิตติ์   แจ่มกระจ่าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101320   นายณัฐพล   คำแหลม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101408   นายภัทรกร   โบราณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414101429   นายหฤษฏ์   ศรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102389   นายทิวา   ดุมนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102396   นางสาวธารทิพย์   อินทร์ประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102402   นางสาวนันท์นภัส   ณัฐวิทย์ธัญญา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102418   นางสาวพชรภรณ์   สุภาคมล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102421   นางสาวพัณณิตา   ผูกพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102422   นางสาวพิชญาภา   จิวเดช : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102450   นางสาวสุภัทรา   เนาว์ประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102455   นางสาวอรวรรณ   จันทร์งาม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6415124056   นายศุภฤกษ์   เขียวเขื่อน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124102   นายปฏิญญา   ดวงตาสิทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6418102336   นายธนบดี   ไชยยศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102456   นายพสิษฐ์   กัมปนาทปรีชากุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6418102469   นายมูฮัมหมัดฟาริด   ล่าบู : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6419102504   นางสาวชณิชชล   มูลทาทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6501102471   นายรพีภัทร   ขันทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
6501102548   นางสาวกรกัญญา   ควรชม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6501125341   นางสาวสุภาพร   จันทร์นุ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6501126385   นายโตมร   ลีลาคชสีห์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6501222007   นายพิพัฒน์   วงค์ริน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6504101343   นายธรณ์ธรรศ   ปรางเพ็ชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101353   นางสาวประภาวรินทร์   องอาจอุดมรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101359   นายปิยะวัฒน์   บัวทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101374   นางสาวมนภัทร   มั่นคง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504101401   นางสาวษุภากร   อนันต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6504102303   นางสาวกรรณิกา   ดอกบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102307   นายกิตติภูมิ   สมทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102308   นางสาวกุลปริยา   ปิ่นสกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102316   นางสาวญาณิศา   พละแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102328   นางสาวบุญชิตา   ไชยมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102346   นางสาวรังสินี   หนูเริก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102348   นางสาววราภรณ์   บัวทุม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102350   นางสาวศศิกานต์   สนศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102354   นางสาวสุชัญญา   จ๋าก๋าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102356   นางสาวสุมณฑา   ไชยคีรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102357   นางสาวหทัยภัทร   สมศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504102359   นางสาวอรปรียา   ทองสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6504106341   นายฐิติกร   พวงสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6506101024   นางสาวศศิวิมล   ชมเกษร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101305   นางสาวกนกพร   มาคุณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101315   นายกวินวัฒน์   ลิขิตธำรงกวิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101343   นางสาวจินตรานันท์   หน่อไชย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101507   นางสาววนัชพร   ตะพานแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101559   นางสาวสุวภัทร   ราชบุรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101569   นางสาวอภิญญา   นิลสิงขร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506102646   นางสาวปิยะลักษณ์   ลีกา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506104311   นางสาวไข่ดาว   รายคำ : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104313   นางสาวจิรวรรณ   ดวงตา : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6506104451   นางสาวสุพิชฌาย์   มาดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 6ชั่วโมง
6512101374   นายพงศพัศ   นิลสยาม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101328   นางสาวจุฑาภัทร   พ่วงปิ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101329   นางสาวจุฑามาศ   หอมรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101353   นายณัฐนันท์   ธัญญะคุปต์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101368   นายเทพพิทักษ์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101371   นายธนวัฒน์   แสงจิตต์พันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101388   นางสาวบัณฑิตา   ดอมไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101397   นางสาวปัญญาภรณ์   ย้อยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101406   นางสาวพรรณภษา   ตุ้ยเตียม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101407   นางสาวพรรษรี   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101409   นางสาวพัชรพร   โคตรเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101427   นายยศพล   ชนะเอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101453   นางสาววาสนา   ช้างภู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101454   นางสาววิภารัตน์   ซุนันทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101461   นางสาวศิริประภา   ดรุณพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101468   นางสาวสลิลทิพย์   ชั้นงาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514102308   นางสาวกัญญาพัชร   วิเชียร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102310   นางสาวกัณฑิชา   ไกรสีห์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102318   นางสาวคุณัณญา   แสนปากดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102347   นางสาวฐิติชญา   กอบบุญคุณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102355   นายณัฐกร   นันตากาศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102369   นายต่อตระกูล   วงศ์วรทัญญู : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102373   นางสาวธนาภา   ยามากุจิ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102379   นางสาวธัญพิชชา   ซาดา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102380   นางสาวธัญรดา   ตะดวงดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102382   นางสาวธิดารัตน์   ล้านภูเขียว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102384   นายธีระพันธ์   กรรณสูต : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102385   นายนนธวัช   มัดดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102424   นางสาวพิทยารัตน์   กำลังเจริญ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102475   นางสาวศิริพัทตรา   สาโยธา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102478   นางสาวสมัชชญา   พงษ์เทศ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102479   นายสรวิชญ์   ราชคมน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102484   นางสาวสุณีทิพย์   พรหมเป็นสุข : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6514102520   นางสาวจิรนันท์   มาเยอ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6515123339   นางสาวรัษฎากร   พันธ์แก่นกล้า : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6515123351   นางสาวสุจิรา   ปรีสิงห์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6515124044   นายภาณุพงศ์   บุญตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6518102005   นายขจรยศ   ธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102073   นางสาวสรัลลักษณ์   ชื่นจิตต์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102355   นางสาวชลธิชา   โวหาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102480   นายภาณุพงษ์   วรรณราช : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102490   นายมาวิน   ธรรมปัญโญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6518102561   นางสาวสุภัคชา   ทุมมาโต : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา   มหาวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6ชั่วโมง
6601102315   นายเกริกเกียรติ   คำปิว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102321   นางสาวจิดาภา   วุฒิพงษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102340   นายชินาธิป   สามเต้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102341   นางสาวโชติกา   ศรีชุม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102342   นางสาวโชติมา   กาวิจา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102344   นางสาวฐิตาภรณ์   นิเลปิยัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102350   นางสาวณภัทร   สกุลรักษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102388   นางสาวบัวขาว   รังษี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102390   นายบุศย์   สิงห์คราม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102394   นางสาวประภาพร   พลอาวุธ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102396   นายปัญญพนต์   แย้มปรางค์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102398   นางสาวพรปวีณ์   ภักดีคุณธรรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102400   นายพัชรพล   หนูอิ่ม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102403   นางสาวพิมชนก   บุญชู : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102424   นายราชันย์   เพ็งน่วม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102433   นางสาววรรณษา   กนิษฐ์ภิรมย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102435   นายวรวุฒิ   คำเขียว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102441   นางสาววิไลวรรณ   ผาติพรสุขสันต์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102442   นายวีรศักดิ์   ยิ้มย่อง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102444   นายศรายุทธ   ป้อมเขตต์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102445   นายศิรชัช   เรือนจักร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601102472   นายอสชิ   ชูเดช : พืชสวน 6ชั่วโมง
6601125323   นางสาววรณัฐธิดา   ลอยนอก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6601127002   นายกฤษณะ   แซ่ย่าง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6601127005   นายเขมทัต   แซ่ม้า : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6601127021   นางสาวนัสฐริกา   สว่างแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6601127029   นายภูมมิทัศน์   พรหมจำปา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6601127301   นายศักดินนท์   เมืองเมา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127302   นางสาวกนกทิพย์   บุญญานันท์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127304   นางสาวกนกวรรณ   คำลือ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127311   นายกรินทร์   สุขคำ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127313   นายกฤษฎากร   คำรุณ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127314   นายกฤษณะพงศ์   ยิ้มจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127315   นายกฤษตยา   ขำมา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127316   นายกลวัชร   เม้าพิมพ์พา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127331   นายกิติพงษ์   สิงห์ตัน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127334   นายไกรวิชญ์   สิงห์เล้าเจริญ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127340   นางสาวจรรยพร   ฤาชา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127358   นายชนาธิป   พานทอง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127361   นางสาวชรินญา   พะยะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127362   นายชลน่าน   ชื่นขจร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127378   นางสาวฐิติพร   สายประสาท : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127381   นางสาวณัชชา   อ่อนน้อม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127382   นางสาวณัฏฐณิชา   เปล่งทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127384   นางสาวณัฐชา   วิจิตร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127386   นางสาวณัฐณิชา   ทองทัก : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127391   นายณัฐพงศ์   หริรักษ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127393   นางสาวณัฐพร   ทองนาม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127394   นายณัฐภัทร   คงเพ็ชร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127395   นายณัฐวัตร   พีระพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127397   นางสาวณิชารีย์   กันทะเนตร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127400   นายดุลยเดช   บึงมุม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127402   นายตะวันรัตน์   อภิบุญวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127406   นายไตรรภพ   เริงไม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127407   นายทรงวุฒิ   ขยัน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127408   นายทศพร   ปิตายัง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127425   นางสาวธนัชชา   จันทร์ศร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127429   นายธนากร   บุญมี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127431   นายธรณินทร์   สียางนอก : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127455   นายนิติกร   ศรีอินทร์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127464   นางสาวเบญญาภา   สร้อยเสนา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127470   นางสาวปภาดา   โพธิ์คะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127471   นางสาวปภาวรินท์   คำเพชร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127476   นางสาวปสุตา   โพธิ์คะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127477   นางสาวปัญญาพร   ใยฤทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127478   นางสาวปัทมวรรณ   เจริญทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127479   นางสาวปิยมาศ   กองเงิน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127480   นางสาวปิยะนุช   ศรีปองพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127481   นางสาวผกาวดี   เอี่ยมมีศรี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127484   นายพชร   สุริยะรัชตะ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127489   นายพลวัต   สังสีแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127490   นางสาวพัชรพร   ดิหน่อโพ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127492   นางสาวพัตรพิมล   หลำนุ้ย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127494   นายพัลลภ   เอื้อวิบูลย์ศรี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127497   นางสาวพิมพ์วลี   โกมลช่อมาลี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127529   นางสาวรมิตา   นาอุดม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127532   นางสาวรัญญาพร   สังข์ชม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127534   นางสาวรัตนา   เศษวิภักดิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127536   นางสาวรุ่งนภา   พลแหลม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127539   นางสาวลันตา   พุทธสุขา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127543   นางสาววรกมล   ศรีสุภาพ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127546   นางสาววรัญญา   ดีงุ้น : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127547   นางสาววรัญญา   สาริกาแก้ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127548   นางสาววริศรา   ตโมไพรี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127550   นางสาววริษา   จันทร์เที่ยง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127553   นางสาววันใส   เทพวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127554   นางสาววัลคุ์วดี   ฟองคำ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127556   นางสาววิชญาดา   ก๋าเร็ว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127557   นางสาววิภาวรรณ   พรหมศรี : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127558   นางสาววิภาวี   ชึดนอก : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127559   นางสาววิมลรัตน์   สิทธิโชค : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127560   นางสาววิลาวัณย์   หนานคำ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127561   นายวิศรุต   สุทธิการ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127563   นายศรนรินทร์   จันทร์ละมูล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127566   นายศุภรัตน์   สืบสิทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127568   นางสาวศุภลักษ์   ศรีชมภู : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127570   นางสาวศุภากร   โนกุล : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127572   นางสาวศุภิสรา   นิลไสว : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127573   นางสาวสรวงสวรรค์   วงค์คำช่วย : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127574   นายสรวิชญ์   มะโนจิตต์ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127575   นายสรวิศ   จันทา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127576   นายสหรัฐ   เบญจศรีวัฒนา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127580   นายสิทธิพล   สุขก้อม : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127585   นางสาวสุฐิตา   ขัดทาน : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127586   นายสุทธิพงษ์   ภูลำหลง : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127590   นายเสกสรรค์   ชื่นชีวิตสุข : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127593   นายอนวัช   พรหมมา : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127595   นายอนิวัต   ยืนยงคีรีมาศ : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601127621   นายตรีภูมิ   พรหมขจร : เกษตรศาสตร์ 6ชั่วโมง
6601129002   นางสาวทานตะวัน   ทีหัวโทน : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6601129007   นางสาวรุจิรา   ฤทธิ์ตะเกตุ : เกษตรอินทรีย์ 6ชั่วโมง
6604101309   นางสาวกุลธิดา   เกตุแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101318   นายชนาธิป   สร้อยจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101324   นางสาวฐิติกานต์   สุระโยธิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101342   นายนฤเดช   คำมาวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101356   นายพรพิพัฒน์   พรมเสพสัก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101373   นายยศกร   มุกดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101375   นายรัตนโชติ   ทองคต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604101385   นายศุภกร   ฐิติสโรช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6604102312   นางสาวณัชชา   ถาบุตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102313   นางสาวณัฏฐณิชา   คุ้มศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102314   นางสาวณัฐธิดา   ทาใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102321   นางสาวปิยะดา   พรมจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102326   นางสาวมัลลิกา   พงศ์โชติสาคร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102328   นางสาวมีนา   เชหมื่อ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102333   นางสาววิลาสินี   คานงาม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102335   นางสาวศิวาภรณ์   สุธรรมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102337   นางสาวอภิชญา   ลิ่มต่อ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604102338   นางสาวอริยา   ผาสุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6604104306   นางสาวชุติภรณ์   ทำกิน : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6604105308   นางสาวนริศรา   พิไลพันธ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6604105309   นางสาวนวดี   สิบต๊ะ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6604105310   นางสาวนวพร   เมืองน้อย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6604105311   นางสาวนวพร   เลรักษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6604106374   นายภควัต   พรมงาม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6604106375   นายภราดร   แก้วเขียว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6604106376   นายภีรภัทร   ประมวล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6604106377   นายภูเบศร์   รูปพรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6604108303   นางสาวเกวลิน   อินทร์แทน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 6ชั่วโมง
6604108311   นางสาวพรรักษา   ปรีชาวงศ์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 6ชั่วโมง
6604109307   นายปกาศิต   สุทธิผลิน : ฟิสิกส์ 6ชั่วโมง
6605101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญใส่ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101312   นางสาวกิตติญา   การเก่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101316   นางสาวขวัญนภา   สายตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101327   นางสาวชลดา   งูตูล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101341   นางสาวณัฐธิตา   เครือทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101351   นางสาวทักษิณาลัย   รอดเอียด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101360   นางสาวธนภรณ์   ธราพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101375   นางสาวนภสร   กองประยุทธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101389   นางสาวปาริชาติ   เครือถา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101390   นางสาวเปรมิกา   อุตตะละ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101397   นางสาวพัชริดา   เสาวนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6605101453   นางสาวสุมินทร์ตรา   ไชยาโส : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6606101002   นางสาวกนกรัตน์   ชุ่มคำมูล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101009   นางสาวกันยา   จุ่มใจ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101025   นางสาวธัญชนก   แสงศิลา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101056   นางสาววาสนา   กรพินธุ์จรูญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101412   นางสาวธนัตดา   ลาภสาร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101500   นายมรุเดช   มูลศรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101530   นางสาววิมลณัฐ   สุมามาลย์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101531   นางสาววิรญา   บุญฤทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606101532   นางสาววิริยาภรณ์   หารประทุม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6606102310   นายกฤตยชญ์   เปรมเผื่อน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102344   นางสาวจิราพัชร   พงษ์ต้น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102378   นางสาวญาณิสา   พรหมอยู่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102389   นางสาวณภัทร   เผือกพันธ์มุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102391   นางสาวณัฏฐินี   เบอร์เนียร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102464   นางสาวนันทิชา   สุกันทอน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102493   นางสาวปิยาภรณ์   บริรักษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102498   นางสาวพร   แสงคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102526   นางสาวภวิกา   จันทรังษี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102535   นายภานุเดช   อิ่มอ่ำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102538   นายภาสกร   ควรอนุสร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102553   นางสาวรวิสรา   ใจตาบุตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102554   นางสาวรวิสรา   ยะตั๋น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102557   นายรัชชานนท์   ไกรศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102572   นายลิปิกร   นัดดาศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102593   นายวิชัย   สีปูขาว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102609   นายศุภวิชญ์   ใจตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102612   นายสถาพร   เปรมานนท์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102688   นางสาวธัญรัศน์   ทองพิทักษ์พงษ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606102712   นางสาวอภิญญา   เตจา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606103075   นางสาวภัทรพรรณ   ลาสูง : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103077   นายภัสร์นลิน   คงภักดี : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103083   นางสาวเยาวเรศ   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103091   นางสาววราภรณ์   สอนสุข : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103096   นางสาววีรยา   จันทร์แปงเงิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103103   นางสาวศิริพรรณ   สาก้อน : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103104   นางสาวศิริลักษณ์   เตียวเจริญ : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103105   นายสรวิจักษณ์   บวบทอง : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103115   นางสาวหทัยรัตน์   สายแวว : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103118   นางสาวเหมือนฝัน   งามสม : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103126   นางสาวปิยนุช   เอี่ยมละออ : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103337   นางสาวชญาดา   สิงห์ภู่ : บัญชี 6ชั่วโมง
6606103386   นางสาวปริพรรห์   สุทธิพรมณีวัฒน์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6606105301   นายกณิศ   เลิศกระจ่างจินดา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606105314   นายกีรติ   สุพรหม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606105333   นางสาวชุรีพร   มีตัวตน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606105340   นางสาวณัฐกมล   ทัศนัย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606105393   นางสาวพีรษา   วงษ์ยอด : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606105410   นางสาวรัดเกล้า   ศรีพานิช : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6606106301   นางสาวกรกนก   บุญทา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6606106337   นางสาวพัชราภา   ลาวนันท์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6606106362   นายจิรโชติ   บุญสุวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6606106376   นางสาวรัตนาพร   มาจอมศรี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6609101301   นางสาวกนกวรรณ   หมื่นสุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101303   นางสาวกรกนก   กลิ่นผกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101435   นางสาวสายชล   กองจวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6609101442   นายสุธี   แย้มขยาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6610102304   นางสาวชุติมณฑน์   แก้วเขื่อน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6612101308   นางสาวจินดามณี   ฝั้นสิม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101309   นางสาวจิรภิญญา   อุปคุต : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101322   นายณัฐพงษ์   เทียมศร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101323   นายณัฐพงษ์   อินต๊ะกอก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101324   นายณัฐพงษ์   อินต๊ะวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101341   นายประวีณ   จันทราสินธุ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101342   นางสาวปราณปริยา   มืดหล้า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101353   นายพลาธิป   วุฒิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101375   นางสาวรัตติกาล   เสมอใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101382   นางสาววิลาวัลย์   ทองมาก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101387   นางสาวศิริวรรณ   อินทร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6612101390   นางสาวสุวราสุรีย์   กิมะพงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง