กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษา รหัส 66 

วันที่เริ่มต้น 16/08/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6601102440   นางสาววิภาวินี   กิจวิจารณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102441   นางสาววิไลวรรณ   ผาติพรสุขสันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601122008   นายชูเกียรติ   ชลชาติชโลทร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6601122014   นายธนพล   ผลินยศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6604105307   นายธราเทพ   แซ่ม้า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105326   นางสาวธิดารัตน์   คิดจักร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6609101057   นายพจน์ปรีชา   รักขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101095   นางสาวสุนีย์   หมัดอะดั้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101344   นายณัฐดนัย   มันพร้าว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609101452   นางสาวสุรัสวดี   จำวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6609102339   นายปรวัฒน์   สิงห์รอ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102366   นายวงศธร   อมรสุขสันต์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102413   นางสาวโสพิศนภา   ตรีฆะรัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6610101308   นายกิตติภพ   ใจซื่อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101410   นางสาวศิรินภา   ศรีมุงเมือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610102304   นางสาวชุติมณฑน์   แก้วเขื่อน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102318   นายศิรชัช   คำแปง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6618102357   นางสาวญาปภา   พิชิตนิติกร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102662   นายนนทพันท์   วรศาสตร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6622101354   นายธนกร   ทองสมนึก : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6622101415   นางสาวลลิตา   ปาปะไพ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล