โครงการรู้รักสิทธิและสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2566 (กิจกรรมการเสวนา หัวข้อ รู้รักสิทธิและสวัสดิการนักศึกษา สะท้อนปัญหาสู่มหาวิทยาลัย)

วันที่เริ่มต้น 16/08/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 16/08/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด อาคารแผาพืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 9ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101387   นางสาวพิมพ์ธิดา   ลุงจ่อ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 9ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 9ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6506101011   นายธนพล   เติมยศ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 9ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6605101327   นางสาวชลดา   งูตูล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605101366   นายธนาธร   เมฆมณเฑียร : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6606103351   นางสาวณัฐกานต์   เลิศล้ำ : บัญชี 9ชั่วโมง
6609101004   นางสาวกิตติมา   ขันเตจ๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101005   นางสาวจารุวรรณ   ทองพลับ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101029   นางสาวธนิดา   สัตเพ็ญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101057   นายพจน์ปรีชา   รักขา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101095   นางสาวสุนีย์   หมัดอะดั้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101101   นางสาวอรกัญญา   ช่วยเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6612101361   นายโพธิวงศ์   จันกระจ่าง : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6612107323   นายนวพล   คละไฮ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 9ชั่วโมง
6618102453   นางสาวบุศรินทร์   สิทธิชุม : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6618102606   นายอภิรักษ์   บุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6618102646   นางสาวญาดา   ศิริสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
ด้วยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้พึงจะได้รับจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งการเป็นอยู่ สิทธิ์และสวัสดิการต่างๆภายในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถรับได้และควรที่จะได้รับ

ดังนั้น ฝ่ายพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมรู้รักสิทธิและสวัสดิการนักศึกษา สะท้อนปัญหาสู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นสองช่วง คือช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมปัญหาตามคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักศึกษา ช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรมเวทีเสวนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาการเสวนาประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการที่นักศึกษาควรจะได้รับจากมหาวิทยาลัย อาทิ สวัสดิการเกี่ยวกับหอสมุด (มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอต่อนักศึกษาในการใช้พื้นที่ หรือหนังสือภายในห้องสมุด) สวัสดิการหอพัก(มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีสุขอนามัยที่ดี) สวัสดิการสนามกีฬาออกกำลังกาย (สนามกีฬามีการบำรุงรักษา นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายได้) เป็นต้น และการเสวนาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อนักศึกษา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถามจากนักศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ “STD TEST SAFE FOR SELF” เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ และให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รู้ถึงสาเหตุ ลักษณะของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วิธีการในการป้องกัน และการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดให้มีบริการการตรวจสอบหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักศึกษาที่สนใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล