กิจกรรมประกวดทูตกิจกรรม DC Masquerade

วันที่เริ่มต้น 09/08/2566 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6418102315   นายโชติบัณฑ์   ดีมานพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102335   นางสาวธนธิฌา   แก้วมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102343   นายธวัชชัย   ใจปวง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102351   นายนพรัตน์   วงศ์เสนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102356   นางสาวนวพร   แก้วนวล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102303   นางสาวกนกวรรณ   แซ่โป่ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102316   นางสาวกวินธิดา   ต่างสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102327   นายกิจการ   โกมลวิจิตรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102338   นายจิรพัฒน์   ประดิษฐ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102363   นางสาวโชติกา   ดำแดงดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102368   นางสาวฐานิวรรณ   โสมสะอาด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102454   นายพฤกษาชาติ   รุ่นบาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพตามปรัชญาของคณะพัฒนา
ศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การตลาดดิจิทัล ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะของนักศึกษาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านอาสาพัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ ด้านจริยธรรม และด้านการพัฒนา ระบบบริหารกิจการนักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้ สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Go-Eco-U คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาได้กำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ Digital Communications ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา รุ่นพี่กับรุ่นน้อง พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ สามัคคีและรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ พัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำ การกล้าแสดงออก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในคณะ เพื่อเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล