โครงการสร้างความเข้าใจในการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถปรับวิถีชีวิต ภายใต้ความขัดแย้งทางค่านิยม รวมทั้งมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม 2) มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 5) มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึง มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องมือในทางสถิติขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาทางการวิจัยได้อย่างถูกต้องจากคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ของหลักสูตรข้างต้น จึงได้ออกแบบรายวิชาที่สอดคล้องกับขอบเขตขององค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านองค์การและการจัดการ ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านการคลังและงบประมาณ รวมถึงวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ ทางหลักสูตร ฯ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่ดากหวังของแต่ละชั้นปี (YLOs) รายละเอียดดังนี้ ชั้นปีที่ 1 สรุปความรู้ระดับพื้นฐานทั่วไปตลอดจนความรู้และหลักการทางรัฐประศาสนศาสตร์ในเบื้องต้นได้ ชั้นปีที่ 2 สรุปความรู้ หลักการ และเครื่องมือทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ ชั้นปีที่ 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ หลักการและเครื่องมือทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ ชั้นปีที่ 4 ประยุกต์โดยใช้ความรู้ หลักการและเครื่องมือทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล