โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างให้บัณฑิตบรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาตาม PLOs และ ELOs ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 25/06/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตร ฯ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ดังนี้ 1. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างดี 2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี 3. มีความเข้าใจและสามารถอธิบายความรู้ทางรัฐศาสตร์ได้ 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมด้วยองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ 5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อนำเสนอแนวทางอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมการเมือง อีกทั้งหลักสูตร ฯ ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่ดากหวังของแต่ละชั้นปี (YLOs) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ในระดับพื้นฐานได้ ชั้นปีที่ 2 มีความเข้าใจ และสามารถอธิบาย วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาทางสังคมการเมืองด้วยองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ได้ ชั้นปีที่ 3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาทางสังคมการเมืองที่มีความซับซ้อนได้และชั้นปีที่ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์เพื่อนำเสนอแนวทางอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมการเมือง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล