โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 05/08/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 06/08/2566 เวลา 22:30
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6419101304   นายพัฒน์   ปัญโญใหญ่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6419102516   นายภูมิปัญญา   บุญสวัสดิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103503   นางสาวกัญญาภัค   สังข์รุ่ง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103508   นายชาร์กีรีน   เจะเหาะ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103512   นางสาวธัญวรัตม์   ดีพา : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103513   นางสาวยชนา   ทองหล่อ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103520   นายกัญจน์   จันทนานนท์ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103526   นางสาวปรางค์ฉาย   เทพประสิทธิ์ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103529   นายกฤตศรัณย์   อภิฉัตร์รัฐโชค : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6419103530   นางสาวมาริษา   วงค์เขียว : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519101302   นางสาวกันธิชา   มหาวรรณ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6519101309   นายธนรัตน์   ซื่อประเสริฐ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6519101311   นางสาวนันทกานต์   ลายสุขัง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6519101313   นางสาวปิยนารถ   บัวหลวง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6519101322   นางสาวอพฤดี   สุขเกษม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6519101323   นางสาวอรอินทุ์   กำแพงคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 18ชั่วโมง
6519102501   นางสาวกมลวรรณ   โพธิ์ทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102502   นางสาวกรพินธุ์   โทสาลี : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102503   นางสาวกัญญาณัฐ   เคนพล : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102505   นายฉัตรดนัย   เชื้อเจ็ดตน : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102507   นางสาวชาลิสา   พรมลือ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102514   นางสาวธัญวรัตน์   ธงชัยอภิสุมา : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102519   นางสาวภัควลัญช์   จันทร์รักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102522   นางสาวลลิล   วงษ์ทองดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519102523   นางสาวลักษิกา   เมณฑ์กูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103502   นางสาวกมลชนก   นาวาแก้ว : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103504   นางสาวกุลธิดา   เหมณี : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103506   นางสาวจันทรกานต์   ต๊ะเรือน : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103507   นางสาวจิณณ์จุฑากุนต์   โชคซุนสอน : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103508   นางสาวจิตรกัญญา   บุญมาแลบ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103510   นางสาวชาลิสา   จันทร์โอเอี่ยม : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103511   นางสาวณัฐนรินทร์   สกุลสินเพ็ชร : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103513   นายธัชพล   แก้วกำกง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103514   นางสาวธัญรัตน์   แซ่หวั่น : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103516   นางสาวนภัศรา   จั่นเพชร : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103519   นางสาวปัญญาพร   การุเกตุ : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103521   นางสาวพัชริดา   ภักบุรี : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103523   นายภูพาน   ตาหลวง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103528   นางสาวสรารัตน์   สีหาบง : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
6519103533   นายอิทธิกร   ก๋าอ้าย : สถาปัตยกรรม 18ชั่วโมง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ที่ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิสังคม ทั้งนี้ยังได้กำหนดเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข คือ บัณฑิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จะต้องมีศักยภาพ มีความเป็น Good Designer ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility) ทักษะในการดำเนินชีวิต และทักษะทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ โดยการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคม ชุมชน ให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และจิตสาธารณะต่อสังคม (CSR : corporate social responsibility)
ดังนั้น ทางคณะฯ จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้น ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษาและนักศึกษาที่จะจบการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาที่พึงตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะต่อสังคม การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
โครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข ซึ่งโครงการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มาจากการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ธำรงรักษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวิถีชีวิตท้องถิ่นและชาติ พัฒนาและบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น องค์กร เครือข่าย หน่วยงานภายในและภายนอก ให้เกิดการสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหลายมิติ ได้แก่ องค์ความรู้ด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกจิตสำนึกด้าน Green – Eco Unity and Community สืบสาน เผยแพร่ และสร้างสรรค์องค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล