โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (สำรวจลูกน้ำยุงลาย 9 สค.66)

วันที่เริ่มต้น 09/08/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2566 เวลา 12:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานอนามัยและพยาบาล
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6406101452   นางสาวจิราภรณ์   เครื่องคำ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 4ชั่วโมง
6504101401   นางสาวษุภากร   อนันต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4ชั่วโมง
6505101432   นายภานุวัฒน์   ยนยิ่ง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6506102532   นายรติพงศ์   ศิริเศรษฐ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6506103380   นางสาวนภัสวรรณ   ศรีดารักษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6506104308   นางสาวเกวลิน   จายโจง : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6509101387   นายวิภพ   หวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6601102325   นายจิรายุทธ   เชื้อบุญมี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6601102326   นายจีรวัฒน์   วงศ์ชยางกูร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6601102336   นายชัชวาล   จันทร์คำ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601102341   นางสาวโชติกา   ศรีชุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6601102348   นายณภัทร   กิตติวิริยะ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601102374   นางสาวธัญญารัตน์   ขันจะนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6601102379   นางสาวนภัสกร   ยุตติธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6601102383   นางสาวนันทพร   บุทธิจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601102386   นางสาวนิภาพร   คำนาแซง : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601102442   นายวีรศักดิ์   ยิ้มย่อง : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601102444   นายศรายุทธ   ป้อมเขตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601102445   นายศิรชัช   เรือนจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6601127301   นายศักดินนท์   เมืองเมา : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6601127313   นายกฤษฎากร   คำรุณ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6601127314   นายกฤษณะพงศ์   ยิ้มจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6601127390   นายณัฐพงศ์   ลีอุดมสมบูรณ์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6601127402   นายตะวันรัตน์   อภิบุญวงษ์ : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6601127450   นางสาวนวลละออง   อ่อนหวาน : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6601127451   นางสาวนันทพร   จำนงจามิกร : เกษตรศาสตร์ 4ชั่วโมง
6603103328   นางสาวณิชา   เหมือนฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6603103331   นางสาวดาวเรือง   เดชเรืองธรรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6603103332   นางสาวธนัชพร   หม่องอินต๊ะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4ชั่วโมง
6604108303   นางสาวเกวลิน   อินทร์แทน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 4ชั่วโมง
6605101329   นางสาวชลลดา   ตุรุไชย์ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105335   นายชิตทร   ยศราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105348   นายณัฐพล   ฉันทพัฒนธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105349   นายณัฐพล   นันต๊ะสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105353   นายทรงวุฒิ   อินทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105398   นางสาวพรสินี   หน่อเขียว : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105406   นางสาวพิมพ์วิภา   ชื่นบุญอาภรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105407   นางสาวพิมลวรรณ   สิ่มสกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105417   นายรดิศ   สุดแสวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6605105418   นางสาวรัชดาพร   ปั้นเขียนดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 4ชั่วโมง
6606101303   นายกนกพล   น้าเจริญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101330   นายเกรียงไกร   แก้วเจริญทวีสุข : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101337   นายคุณากร   สถิตธรรมธร : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101366   นางสาวชาริณี   ขันทะ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101367   นางสาวชาลิสา   ชัยวงค์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101384   นายณัฏฐ์   เชื้อบุญยืน : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101407   นายธนวัฒน์   บุญลอม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101577   นายอภิวัฒน์   ยาท้วม : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101586   นายอัมรินทร์   กลิ่นบุปผา : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101588   นายอาทิตย์   ประเสริฐศิลป์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101629   นางสาวพิชญ์สินี   หทัยวิพุธพงศ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606101648   นางสาวอริสา   เชื่อพระคุณ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6606102503   นางสาวพรปวีณ์   สังข์ศาสตร์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606102505   นางสาวพรรณิษา   ขัดทุ่งฝาย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606102509   นางสาวพัชรธิดา   ยืนยงแสน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606102545   นายภูเสนีย์   เบ็ญจนาค : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606102638   นายสุริยา   หัสดา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606102662   นายอินทนนท์   บุญหมื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606102677   นายโชติพัฒน์   จันทรจำนง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 4ชั่วโมง
6606103307   นางสาวกรพินทร์   บุญสุข : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103310   นางสาวกรองทอง   บุญประทุม : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103312   นางสาวกัญญรัตน์   ศิริมา : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103313   นางสาวกัญญารัตน์   ต๊ะสุ : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103361   นายธนบดี   ดวงจันทร์วริศ : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103363   นายธนพิพัฒน์   เดชบุตร : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103410   นางสาวภัทรวดี   สุขใส : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103428   นางสาวรวงข้าว   อินหลวง : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103434   นางสาวฤทัยรัตน์   วนาสมบูรณ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103465   นางสาวศุรีพร   พรมเนตร : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103476   นางสาวสุชานันท์   ภูครองทอง : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103477   นางสาวสุดา   วงศ์ทวิภูมิ : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103478   นางสาวสุตาภัทร   ตรีสมานรักษ์ : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103479   นางสาวสุพรรณษา   หมื่นมะเริง : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103480   นางสาวสุมิดา   พรหมทองนุ่น : บัญชี 4ชั่วโมง
6606103485   นางสาวอภิญญา   ยมมา : บัญชี 4ชั่วโมง
6606104301   นางสาวกชพร   วีระเดชะ : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6606104302   นางสาวกนกรัตน์   ตาจา : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6606104344   นางสาวชัญญาณา   เอกกาญจนา : การบริหารการเงินและการลงทุน 4ชั่วโมง
6609101331   นางสาวชัชฎาพร   ปาปะขัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101334   นางสาวชาลิสา   เพ็ชร์แสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101336   นางสาวฑิฆัมพร   แกล้วสาริกรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101338   นางสาวณัฎฐณิชา   ศิริพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101340   นางสาวณัฎฐากร   เครือระยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101387   นางสาวพิชชาพร   วุฒิเสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101388   นางสาวพิมพา   นายใส : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101406   นางสาวรัญชิดา   มูแป : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101417   นางสาววิชุลดา   นามวงษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101418   นางสาววินิชา   คำสะอาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609101472   นางสาวจันทกานต์   ชิณพงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 4ชั่วโมง
6609102396   นางสาวนันทิตา   สุรินธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 4ชั่วโมง
6610101322   นางสาวชลดา   เกตุทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6610101323   นางสาวชวิศา   บุญถม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6610101326   นางสาวฐิติกา   ปาพรม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6610101327   นางสาวณวลักษณ์   ศรีอิ่นแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6612101312   นายชยานนท์   ใจตุ้ย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101314   นายชัชวรรณ   ศิริโสม : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101315   นายชินวัตร   หม่องน่าน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101317   นายณัฏฐนันท์   ทศตา : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101373   นายรัชชานนท์   รินแสงปิน : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101376   นายรัตน์ธพล   ลังกาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101377   นางสาวลดามาส   บัวนาค : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101388   นางสาวสรารักษ์   กันไชย : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612101391   นางสาวโสภิตา   อมจิตร์ : เศรษฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6612106312   นายธนกฤต   ต้นตระกูลเจริญชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6612106316   นายธีรเทพ   เรียนวัน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 4ชั่วโมง
6615102391   นายคณิศร   สุวรรณวิสูตร : วิศวกรรมพลังงาน 4ชั่วโมง
6618102342   นางสาวจีราวรรณ   บัวอ่วม : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102344   นายฉัตรชนก   ปันปวน : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102359   นายฐิติวัสส์   ทีงาม : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102363   นายณภัทร   วงศ์ใหญ่ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102364   นายณัฐกิตติ์   กิจสัมฤทธิ์ภิญโญ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102367   นายณัฐฐภัทร์   กลิ่นหอม : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102378   นายณัธฤต   คงดำ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102402   นายธนภัทร์   วรรณโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102404   นายธนภัทร   แซ่ซ้ง : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102410   นายธนิน   เมธาคุปต์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102414   นายธัญญวัฒน์   หน่อแก้วมูล : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102442   นางสาวนันทัชพร   เบ็ญจฆรณี : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102608   นายอภิวิชญ์   สุขไชย : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102662   นายนนทพันท์   วรศาสตร์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6618102679   นายพีรณัฐ   สาคริกานนท์ : การสื่อสารดิจิทัล 4ชั่วโมง
6622101301   นางสาวกมลรัตน์   รักดี : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101302   นางสาวกมลลักษณ์   ชื่นสุขเลิศเกษม : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101370   นางสาวนนทพร   อาจพรหม : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101373   นางสาวนัทมน   แสงจำปา : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101374   นางสาวนันทิชา   ยกจำนวน : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101375   นางสาวนันทิยา   ทวนธง : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101390   นางสาวปานชีวา   คำวิจิตต์ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101391   นางสาวปาริชาต   สุขศุภชัย : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101392   นางสาวปิยะนุช   มะลิวัตร : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101409   นายยุทธจักร   ลำเต็ม : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101440   นางสาวสิริภัสสร   สุทธิเจริญ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101443   นางสาวสุชาดา   อะโน : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101446   นางสาวสุภวรรณ   บัวเผือก : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101459   นางสาวอรทัย   สารกุล : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101462   นางสาวอัจฉรา   ใจคำ : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101463   นางสาวอัจฉรียา   นาศรี : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
6622101476   นายณัฐภัทร   เมตตากิจไพศาล : สัตวศาสตร์ 4ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล