กิจกรรมไหว้ครู คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 27/07/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102084   นายเอกลักษณ์   วงรอบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102303   นางสาวกนกวรรณ   แซ่โป่ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102316   นางสาวกวินธิดา   ต่างสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102327   นายกิจการ   โกมลวิจิตรกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102338   นายจิรพัฒน์   ประดิษฐ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102369   นางสาวฐิติพร   ศาสตร์ศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102381   นายณัฐดนัย   กำแพงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102458   นายพสิษฐ์   สีเทา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102464   นายพิชญ์   สายเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102354   นางสาวญาณิศา   จีระการ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102510   นายภูมิพัฒน์   แอโพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102542   นายวชิรวิชญ์   ประไพจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102561   นายวีริศ   สิงห์เสวก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102574   นายสมบูรณ์   ลุงจาย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6618102588   นายสุธิพงษ์   ห้อมล้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล